Domov » Transparentnost a kvalita dotačního procesu ve 13 statutárních městech (aktualizováno)

Transparentnost a kvalita dotačního procesu ve 13 statutárních městech (aktualizováno)

Úvod

Veřejná podpora různých subjektů formou grantů z obecních a krajských rozpočtů je dnes běžným nástrojem komunální politiky. V současnosti jsou pro poskytování dotací z rozpočtů samospráv stanovena pouze velmi omezená pravidla a téměř žádné povinnosti. Současná legislativa předpokládá, že se obce budou chovat hospodárně a transparentně. Jako všechny ostatní veřejné výdaje může být také dotační politika zdrojem korupčního chování a poškozování veřejných zájmů. Špatně nastavené dotační mechanismy se velmi snadno mohou stát nežádoucím nástrojem v rukou politiků ovlivňujícím negativně tržní prostředí.

Analýza vychází z údajů z let 2012 a 2013.

Navigace na stránce

I. HODNOCENÍ TRANSPARENTNOSTI
II. HODNOCENÍ KVALITY DOTAČNÍCH PRAVIDEL

1. Brno
2. České Budějovice
3. Hradec Králové
4. Jihlava*
5. Karlovy Vary
6. Liberec
7. Olomouc
8. Ostrava
9. Pardubice
10. Plzeň
11. Praha
12. Ústí nad Labem
13. Zlín*
_______________________
* aktualizováno 7. února 2014


Mediální výstupy

  Aktualne.cz: Vysvědčení pro města: Jak průhledně rozdělují dotace

  Podívejte se na vysvědčení, které jako ve škole uděluje známky třinácti městům podle toho, jak průhledně a podle jakých pravidel rozdělují peníze na sport, kulturu, vzdělávání, prevenci a další činnosti. Příjemci městských dotací jsou zpravidla občanská sdružení, humanitární organizace a další fyzické a právnické osoby.

  Aktualne.cz: Vysvědčení pro města: Jak průhledně rozdělují dotace

  Reportáž České televize s předsedou Oživení: Jak rozdělují města dotace?

  Události v regionech (Brno, Jihlava, Zlín): Jak města v regionu rozdělují dotace?


  HODNOCENÍ TRANSPARENTNOSTI

   Co bylo hodnoceno?

   První krok v hodnocení grantových a dotačních mechanismů statutárních měst je posouzení jejich transparentnosti. Hodnocení transparentnosti představuje prvotní ukazatel toho, jak si jednotlivá města ve sledované oblasti stojí. Zároveň je ale nutné zmínit skutečnost, že informační otevřenost je pouze jedním z dílčích prvků, které dohromady pomáhají vytvořit kvalitní protikorupční soubor opatření. Z tohoto úhlu pohledu je jasné, že podstatou hodnocení transparentnosti není maximální podrobnost, ale především sledování základních rizikových míst a instrumentů. Díky tomu výsledky hodnocení transparentnosti mohou indikovat míru korupčního potenciálu, jež se nepochybně v nedůsledném zveřejňování skrývá.

   Statutární města byla posuzována na základě metodiky vytvořené k projektu Hodnocení transparentnosti krajů, který byl realizován v roce 2012 a jednou ze sledovaných oblastí tehdy byly také granty a dotace. Předem bylo stanoveno bodové ohodnocení každé jedné otázky. Součet maximálních možných bodů určil hodnotu sta procent, ke které byl poměřován bodový zisk jednotlivých měst. Procentuální hodnota byla posléze zaokrouhlena na celá procenta a podle její hodnoty byla určena výsledná známka města v oblasti.

   Posuzováno bylo, zda města používají tzv. dotační kalendář, jehož pomocí by s dostatečným předstihem informovaly o podporovaných oblastech v nadcházejícím roce, celkové alokované sumě a předpokládaných termínech pro podání a vyhodnocení žádostí. Ke každé grantové výzvě by měly být přiloženy podkladové materiály obsahující přesně stanovenou částku pro příslušnou výzvu, jasně nastavená hodnotící kritéria s určenými váhami na celkové hodnocení a definice subjektů, kterých se dotační výzva týká. Samozřejmostí je také uvedení odpovědné kontaktní osoby, nejzazšího termínu pro podání žádostí a vzor žádosti či manuál pro její podání. Oproti původnímu hodnocení provedenému na krajích v roce 2012 byla navíc hodnocena také přítomnost vzorové smlouvy na internetových stránkách, jelikož dle našich prozatímních zkušeností je právě smlouva dokumentem, ze kterého lze mnohdy teprve vyčíst jednotlivá práva a povinnosti příjemce a poskytovatele dotací. Byť by jejich základní rámec měla zmiňovat již obecná dotační zásady, není tato praxe mezi samosprávami v žádném případě pravidlem.

   Důležitým aspektem transparentních dotací jsou samozřejmě také řádně zveřejněné výsledky. Tento seznam by neměl obsahovat pouze podpořené projekty a částku, kterou získaly, ale také projekty, které na dotaci nedosáhly, a důvod, proč tomu tak bylo. Opomíjena by neměla být ani archivaci dat týkajících se dotací a jejich zveřejňování. Není důvod, proč by veřejnost neměla mít možnost zpětně nahlédnout do těchto informací.

   table_scoring_2


   Hodnocení transparentnosti: Zjištění

    transparentnost

    Vysvětlení přidělených známek:

    1

    Město zveřejňuje prostřednictvím na internetu všechny základní informace o dotačním řízení včetně předešlých let.

    3

    Absence smluvních standardů a konkrétních hodnotících kritérií. Chybí některé důležité informace pro snadnou orientaci žadatelů o dotace (např. dotační kalendář, vzorová smlouva, odůvodnění nepodpořených žádostí apod.).

    2

    Absence dílčích informací o dotačním řízení (např. seznam neúspěšných žadatelů, zdůvodnění neúspěšných žádostí).

    4

    Kromě bodů zmíněných při známce 3 absentují hodnotící kritéria. Města poskytují minimum informací pro kontrolu dotačních řízení prostřednictvím internetu (absence smluv, seznamu příjemců, schválených částek apod.).

    5

    Dohledání jakýchkoliv informací o dotacích z městského rozpočtu je velmi obtížné a v mnoha případech spíše nemožné.

    Shrnutí

    Nejlépe z třinácti hodnocených měst dopadly České Budějovice, které dosáhly hodnocení 86 %. Jedinou výtkou může být nezveřejňování neúspěšných žadatelů o dotace a poté nezveřejňování přehledu dotací dle konkrétních příjemců.

    V celkovém pohledu lze výsledky měst v hodnocení transparentnosti grantové a dotační politiky považovat za spíše průměrné. Pouze dvě města dosáhla lepšího hodnocení než 60 %. Jde o již zmiňované České Budějovice a Prahu avšak i její výsledek, přestože je druhý nejlepší nestačí na lepší známku než trojku.

    Většina měst nezveřejňuje na svých stránkách dotační kalendář. Při tom právě tento dokument může v dostatečném předstihu informovat o prioritách veřejné podpory a může dát potenciálním žadatelům dostatek času pro přípravu a výběr nejvhodnějšího programu. V současnosti se mnohdy stává, že žadatelé rezignují na jakoukoliv koncepci a žádají o dotace, v nichž vidí šanci na zisk prostředků. Co mnohdy opomíjejí je ale skutečnost, že dotace pokrývají pouze část nákladů, které budou muset vynaložit, a zbytek jde z jejich vlastních peněz. Pokud k těmto rozhodnutím dochází překotně na základě aktuálně vypsaných dotačních výzev, není to jistě ideální.

    Téměř polovina hodnocených měst nemá na své úvodní internetové stránce odkaz, přes nějž by bylo možné přistoupit na podstránku věnovanou speciálně dotacím z městského rozpočtu. S čím naopak města problém nemají, je zveřejňování podkladových materiálů k dotacím, termínů pro podání žádostí, vzorových žádostí a ve většině případů ani výsledků grantových výzev. Problémem jsou ale velmi často chybějící přesné výše částek určených na příslušné grantové výzvy, které byly na dotační výzvu vyčleněny a bohužel také absence předem daných hodnotících kritérií. Pokud nejsou včas daná pravidla, podle kterých se bude v dotačním řízení postupovat, a žadatelé ani neznají výši prostředků, které byly na výzvu uvolněny, vzniká příliš prostoru pro volnost zadavatele. Ve velmi málo případech zveřejňují města kompletní seznamy výsledků. Chybí především nepodpořené projekty a prakticky nikdy nelze dohledat důvod, proč nebyly projekty subvencovány.

    Přestože celkové výsledky měst nevypadají příliš dobře, neznamená to automaticky, že městské dotace jsou zdrojem korupce. Pojmy netransparentnost a korupce nelze ani přes jejich zřejmou provázanost zcela zaměňovat a v žádném případě nejde o synonyma. Patrně nejlépe vystihuje jejich vzájemný vztah tzv. korupční vzorec Roberta Klitgaarda.

    Korupce = monopol moci + volnost v rozhodování – odpovědnost a transparentnost

    Čím lepší hodnotu/známku města v hodnocení získala, tím nižší je u nich pravděpodobnost výskytu korupce. Nejde však o garanci. V žádném případě nelze říci, že nejhůře umístěná města mohou být s konečnou platností označena za korupční a naopak. Při hodnocení transparentnosti zůstávají stále tři složky v korupčním vzorci nezodpovězeny.


    HODNOCENÍ KVALITY DOTAČNÍCH PRAVIDEL

     Co bylo hodnoceno?

     Správným nastavením dotačních pravidel mohou města dlouhodobě úspěšně snižovat všeobecné korupční rizika, která se vyskytují v souvislosti s čerpáním dotací. Korupční rizika lze kategorizovat následovně:

     • Podvody v žádosti o dotaci: uchazeči o dotaci uvádí falešné nebo zavádějící informace ve snaze dotaci získat nebo být neoprávněně zvýhodněni před ostatními uchazeči.
     • Manipulace v dotačním řízení: manipulace s podmínkami pro příjemce dotací, v hodnocení jednotlivých žádostí, ovlivňování dotačního řízení uchazeči o dotaci.
     • Zneužívání poskytnutých dotací k osobním nebo úzce skupinovým zájmům: dotační prostředky nejsou zcela nebo z části vynaloženy ve veřejném zájmu, tedy na veřejně prospěšné činnosti.
     • Neúčelné čerpání dotace: příjemce dotace podává falešné nebo neúplné údaje o čerpání dotace a využití dotace (fiktivní aktivity, nepravdivé účetnictví), aby kryl zneužívání dotace k jiným, než stanoveným účelům nebo kryl jiné podvody a selhání při její administraci.

     table_scoring


     Hodnocení kvality dotačních pravidel: Zjištění

      kvalita

      Vysvětlení přidělených známek:

      1

      Existující pravidla jsou dobrým předpokladem pro prevenci podvodů a pochybení v dotačním řízení. Přesto nelze vyloučit drobné anomálie (např. není uplatňován systém proporcionality při kontrole dotací, není definována povinnost dotovaného zadavatele nad rámec ZVZ).

      3

      Společným znakem je větší prostor pro podvody v žádostech o dotace a absence pravidel se stanovením sankce za uvádění lživých údajů v žádostech o dotaci. Ve větší míře chybí regulace střetu zájmů vymezení osobní odpovědnosti za administraci žádostí.

      2

      Pravidla stanovují základní rámec pro předcházení podvodům v žádostech a zaručují základní informovanost žadatelů o dotaci. Problémem je chybějící regulace střetu zájmů členů hodnotících komisí a výše uvedené anomálie pro známku 1.

      4

      Pravidla nestanovují rámec pro prevenci podvodů v žádostech, nezaručují informovanost žadatelů o dotaci a neobsahují náležitosti smlouvy o poskytnutí dotace.

      5

      Pravidla nezaručují základní informovanost žadatelů, nestanovují standardy pro administraci, výběr příjemců a kontrolu dotací.

      Shrnutí

      Poměrně často se u hodnocených měst objevuje skutečnost, kdy jsou povinností podpořených subjektů stanoveny až v samotných smlouvách o poskytnutí dotace. Základní rámec práv a povinností by však měl být stanoven už na úrovni obecného vnitřního předpisu regulujícího dotace eventuálně/a zároveň ve vzorové smlouvě, která je přílohou interních pravidel. Jedině tak je zajištěn rovný přístup ke všem subjektům a není možné měnit podmínky smlouvy ad hoc podle konkrétního subjektu. Pravidla pro poskytování dotací navíc většina měst zveřejňuje přímo na internetu, a tudíž jsou kodifikované povinnosti „na očích“ ve veřejně přístupném materiálu, jehož změna podléhá veřejnému dohledu. Pokud je vše důležité ukryto ve smlouvách, které ve většině zveřejňovány nejsou, je zřejmé, že korupční potenciál takové praxe je výrazně vyšší.

      Pevné zachycení klíčových náležitostí smluv v přístupném dokumentu zároveň výrazně snižuje riziko o případnou snahu nového vedení města o ústup od dobré praxe. Se zavedením základních náležitostí smluv o poskytnutí dotace počítá také tzv. transparentní novela MRP, což naznačuje, že si důležitost kvalitně nastavených smluvních vztahů v oblasti poskytování dotací z rozpočtu samospráv uvědomili také zákonodárci, byť je třeba dodat, že ke uvedení novely do praxe povede zřejmě ještě dlouhá cesta. Ve vymezení základních náležitosti smluv, které v této analýze považujeme za klíčové v prevenci zneužití dotací, prokazatelně selhává ze třinácti hodnocených statutárních měst jedině město Brno.

      V případě žádostí o dotaci jsou jejich náležitosti většinou součástí pravidel či zásad pro poskytování dotací, přestože z hlediska významu jde o méně důležitý dokument, než jakým je smlouva o poskytnutí dotace, jejímž předmětem je již konkrétní dotace vynaložená z rozpočtu města. Ve snaze o prevenci podvodů v žádostech o dotaci je běžnou praxí, že města požadují od žadatelů o dotaci prohlášení o bezdlužnosti. Toto prohlášení ze třinácti měst nevyžadují Liberec a Olomouc. Liberec však na druhé straně tento nedostatek zčásti kompenzuje definováním sankcí za lživé údaje v žádostech, což je naopak velmi sporadicky využívaná možnost, jejímž prostřednictvím se města mohou úspěšně chránit proti podvodům ze strany žadatelů. Příklady definování tohoto opatření najdeme kromě Liberce i v Českých Budějovicích, Karlových Varech a v Ústí nad Labem. Upozorňujeme, že předmětem této analýzy nebylo posouzení míry výskytu podvodů, případně srovnání výšky vybraných sankcí prostřednictvím uplatnění předmětných preventivních pravidel.

      Při prevenci manipulaci v dotačním řízení města selhávají v informování žadatelů a veřejnosti o nastavení hodnotících kritérií a jejich vah. Objem celkové finanční alokace na příslušný dotační program zveřejňuje s dostatečným časovým předstihem pouze jediné z hodnocených měst (České Budějovice). Obě tato kritéria bezprostředně souvisí s rizikem manipulace ze strany hodnotících komisí v procesu rozhodování o přidělení dotací.

      Pouze dvě města (Brno, Jihlava) vylučují vlastní městské organizace z okruhu žadatelů o dotace. Jak jsme již zmínili výše, takové opatření je žádoucí zejména kvůli riziku přítomnosti podjatosti a preferencí ze strany představitelů města na úkor ostatních subjektů. Riziko spojené s absencí tohoto pravidla se znásobuje zejména v případech, kdy města současně selžou ve vymezení hodnotících pravidel a jasném vymezení kompetencí hodnotících komisí a administrátorů žádostí. Takovou vysoce rizikovou kombinaci neexistujících pravidel jsme identifikovali v Ostravě a v Pardubicích.

      Absolutně opomíjeným bodem v každém z míst je vymezení povinností dotovaných zadavatelů s rozšířením těchto povinností na zakázky malého rozsahu pomocí vlastních dotačních pravidel. Stejně tak žádné z měst nemá definovaný plán kontroly dotací zohledňující princip proporcionality podle objemu přidělených dotací. Při snaze o nastavení pravidel pro kontrolu dotací by představitelé měst měli mít na paměti, že kumulace administračních a kontrolních pravomocí do rukou totožného orgánu může snadno vést ke zneužívání prostředků vyčleněných na dotace.


      BRNO

      Struktura rozdělených dotací
      582089m-graf-dotace-statutarnich-mest-brno

      Transparentnost

      3-

      Přestože z hlediska transparentnosti údajů o poskytovaných dotacích a grantech z rozpočtu města dosáhlo Brno pátého nejlepšího výsledku, lze najít ve zveřejňování údajů o dotacích z rozpočtu města jisté mezery. Mezi zásadní nedostatky řadíme chybějící dotační kalendář na stránkách města, absenci kritérií pro hodnocení žádostí a nezveřejňování smluv o poskytnutých dotacích. Pokud by město kromě zlepšení zmíněných bodů v budoucnu veřejně zpřístupnilo seznamy neúspěšných žadatelů s odůvodněním zamítnutí dotace, řadilo by se v transparentnosti na přední místa v žebříčku.

      Oblast transparentnosti dotačního systému byla hodnocena na základě otázek uvedených v následující tabulce.

      brno_tr

      Maximální bodové zisky za jednotlivé otázky naleznete výše na této stránce.

      Kvalita dotačních pravidel

      4

      Brno se v kvalitě dotačních pravidel umístilo na posledním místě ze třinácti hodnocených samospráv. Závažnost tohoto umístění umocňuje fakt, že se město v roce 2012 řadilo mezi samosprávy, které prostřednictvím dotací přerozdělily více než 240 milionů korun ročně. Nedostatky dotačních pravidel spočívají zejména v absenci základních náležitostí smlouvy o poskytnutí dotace. Rovněž lze konstatovat, že oproti městům se srovnatelným objemem přerozdělených dotací Brno selhává zejména ve vymezení pravidel pro oblast prevence zneužití dotací a neúčelné čerpání, stejně jako pro oblast prevence podvodů v žádostech o dotaci.

      Kvalita dotačních pravidel byla hodnocena na základě zjištění zda město prostřednictvím vlastních dotačních pravidel a postupů reguluje body uvedené v následující tabulce.

      brno_pr

      Maximální bodové zisky za hodnocené body naleznete výše na této stránce.


      ČESKÉ BUDĚJOVICE

      Struktura rozdělených dotací
      582090m-graf-dotace-statutarnich-mest-ceske-budejovice

      Transparentnost

      1-

      Z hlediska transparentnosti údajů o poskytovaných dotacích a grantech z rozpočtu města, jsou České Budějovice jednoznačně nejlepším ze všech hodnocených statutárních měst. O dotacích lze na stránkách města zjistit prakticky všechny podstatné údaje.

      Veškerá podpora je rozdělována z prostředků ve stanovených dotačních programech. Jejich složení je stanoveno vždy na začátku roku společně s určenou finanční alokací každého programu a je zveřejněno na internetových stránkách města formou dotačního kalendáře. Zde jsou zároveň uvedena přesná data, kdy budou probíhat jednotlivé dotační výzvy, respektive kdy budou termíny pro přijímání žádostí. Tento krok výrazně zvyšuje transparentnost celé dotační politiky města a zároveň usnadňuje potenciálním žadatelům přípravu na dotační řízení.

      Bohužel město České Budějovice neposkytlo seznamy nepodpořených projektů, ze kterých by bylo možné vytvořit statistiku poměru celkové poptávky vůči počtu podpořených projektů. Zvláště dotační programy, kde je vysoký nepoměr mezi poptávkou a nabídkou, musí podléhat zvýšené pozornosti, aby byla zachována rovnost všech žadatelů o podporu.

      Oblast transparentnosti dotačního systému byla hodnocena na základě otázek uvedených v následující tabulce.

      cb_tr

      Maximální bodové zisky za jednotlivé otázky naleznete výše na této stránce.

      Kvalita dotačních pravidel

      1-

      Dotační pravidla pro jednotlivé oblasti podpory České Budějovice na webu zveřejňují. Dotacím je věnována speciální rubrika přístupná z hlavní stránky. Ta je dále přehledně členěna dle jednotlivých oblastí, pod nimiž se nacházejí příslušná aktuální pravidla pro daná odvětví. Na stránkách nechybí ani dotační kalendář pro aktuální rok.

      České Budějovice mají několik interních dokumentů, které upravují proces dotační podpory velmi podrobně a kvalitně. Především jde o Směrnici Rady města č. 5/2012 ze dne 24. 10. 2012 o poskytování dotací z rozpočtu statutárního města České Budějovice (dále jen „Směrnice ČB“) včetně přílohy č. 1 k uvedené směrnici, kterou tvoří Obecná pravidla dotačního programu statutárního města České Budějovice. Směrnici ČB a její přílohu považujeme z hodnocených měst za nejlepší a proto byla zvolena jako příklad dobré praxe.

      Kvalita dotačních pravidel byla hodnocena na základě zjištění zda město prostřednictvím vlastních dotačních pravidel a postupů reguluje body uvedené v následující tabulce.

      cb_pr

      Maximální bodové zisky za hodnocené body naleznete výše na této stránce.


      HRADEC KRÁLOVÉ

      Struktura rozdělených dotací
      582091m-graf-dotace-statutarnich-mest-hradec-kralove

      Transparentnost

      4

      Hradec Králové s částkou 2698 korun v roce 2012 suverénně vedl pořadí samospráv v přepočtu objemu přerozdělených dotací na jednoho obyvatele. V žebříčku transparentnosti se Hradec Králové ocitl na druhém konci tabulky na devátém místě s nelichotivou známkou 4. Město nemá nastavena kritéria pro hodnocení žádostí a neposkytuje informace o celkové finanční alokaci na dotační programy. Za závažný nedostatek považujeme i fakt, že po vyhodnocení žádostí město nezveřejňuje seznamy podpořených resp. nepodpořených žadatelů o dotaci na svých internetových stránkách.

      Oblast transparentnosti dotačního systému byla hodnocena na základě otázek uvedených v následující tabulce.

      hk_tr

      Maximální bodové zisky za jednotlivé otázky naleznete výše na této stránce.

      Kvalita dotačních pravidel

      3

      V kvalitě dotačních pravidel se město Hradec Králové řadí mezi průměr. Městu doporučujeme zaměření na vymezení jasných kompetencí osob rozhodujících o přidělení dotace včetně úpravy střetu zájmů a stanovení osobní odpovědnosti za vyřazení neúplných a špatně podaných žádostí o dotaci. Ve snaze o prevenci podvodů v žádostech o dotaci by městu mohlo pomoci zavedení pravidel definujících sankce za lživé údaje v žádostech a vyloučení žadatelů, kteří porušili dotační pravidla v minulých letech.

      Kvalita dotačních pravidel byla hodnocena na základě zjištění zda město prostřednictvím vlastních dotačních pravidel a postupů reguluje body uvedené v následující tabulce.

      hk_pr

      Maximální bodové zisky za hodnocené body naleznete výše na této stránce.


      JIHLAVA

      Struktura rozdělených dotací
      582092m-graf-dotace-statutarnich-mest-jihlava

      Transparentnost

      5

      V Jihlavě se prostřednictvím dotací přerozděluje více než 1000 korun ročně v přepočtu na každého obyvatele, přičemž cca. 75% těchto prostředků město směřuje do oblasti tělovýchovy. Představitelům města proto důrazně doporučujeme začít s vymezením jasných kritérií pro hodnocení žádostí o dotace a nastavení jejich vah pro zmíněnou oblast. Vyšší transparentnosti přidělování dotací by rovněž pomohlo zveřejňování dotačního kalendáře a seznamů podpořených a neúspěšných žadatelů včetně uzavřených smluv, případně zdůvodnění nepodpořených žádostí na stránkách města.

      Oblast transparentnosti dotačního systému byla hodnocena na základě otázek uvedených v následující tabulce.

      jihl_tr

      Maximální bodové zisky za jednotlivé otázky naleznete výše na této stránce.

      Kvalita dotačních pravidel

      4

      Doplnění informací o dotačním procesu na osobní schůzce představitelů města s autory analýzy v lednu 2014 způsobilo posun v hodnocení dotačních pravidel města. Mimo jiné se ukázalo, že město ve smlouvách o poskytnutí dotací má stanoveny základní náležitosti podle hodnocených kritérií a v oblasti kultury v rámci pravidel definuje kritéria hodnocení žádostí s váhami podobně jako město České Budějovice.

      Na setkání jsme představitele města mimo jiné seznámili s možnostmi dalšího zkvalitnění dotačních pravidel v oblasti stanovení povinností dotovaného zadavatele a transparentního zveřejňování smluv.

      Kvalita dotačních pravidel byla hodnocena na základě zjištění zda město prostřednictvím vlastních dotačních pravidel a postupů reguluje body uvedené v následující tabulce.

      jihl_pr

      Maximální bodové zisky za hodnocené body naleznete výše na této stránce.


      KARLOVY VARY

      Struktura rozdělených dotací
      582093m-graf-dotace-statutarnich-mest-karlovy-vary

      Transparentnost

      3-

      Hodnocení transparentnosti v případě města Karlovy Vary zhoršují následující skutečnosti: absence dotačního kalendáře na stránkách města a samostatné stránky věnované informacím o dotačních programech, neuvedení údajů o celkové finanční alokaci na daný dotační program a nezveřejňování seznamů podpořených a nepodpořených žadatelů včetně uzavřených smluv resp. odůvodnění zamítnutí žádostí. Městu jsme proto udělili známku 3-.

      Oblast transparentnosti dotačního systému byla hodnocena na základě otázek uvedených v následující tabulce.

      kv_tr

      Maximální bodové zisky za jednotlivé otázky naleznete výše na této stránce.

      Kvalita dotačních pravidel

      2-

      Karlovy Vary mají prostřednictvím pravidel velmi dobře vymezené základní náležitosti smlouvy o poskytnutí dotace. Stejně tak pozitivně hodnotíme skutečnost, že v hodnocené kategorii prevence podvodů v žádostech o dotaci město získalo druhý nejvyšší počet bodů po Českých Budějovicích. V této souvislosti se nám kontrola o podpoře de minimis, kterou za žadatele uskutečňuje odbor zodpovědný za administraci žádosti, jeví na rozdíl od prohlášení žadatele jako nedostačující. Karlovy Vary ztratili body za absenci pravidel vymezujících střet zájmů osob podílejících se na rozhodnutí o přidělení žádosti a v kategorii prevence neúčelné čerpání dotace.

      Kvalita dotačních pravidel byla hodnocena na základě zjištění zda město prostřednictvím vlastních dotačních pravidel a postupů reguluje body uvedené v následující tabulce.

      kv_pr

      Maximální bodové zisky za hodnocené body naleznete výše na této stránce.


      LIBEREC

      Struktura rozdělených dotací
      582094m-graf-dotace-statutarnich-mest-liberec

      Transparentnost

      4

      Známka 4 byla městu Liberec udělena z důvodu absence dotačního kalendáře na stránkách města, stanovení vágních kritérií pro hodnocení žádostí bez definování vah a absenci zdůvodnění nepodpořených žádostí. Zajímavostí je, že administrování kulturního fondu ve městě podléhá přísnějším kritériím ve srovnání se všemi ostatními fondy. Veřejně přístupné informace o dotacích z kulturního fondu města obsahují například údaje o celkové finanční alokaci v programu, kompletní archiv dotačních řízení a seznamy příjemců a neúspěšných žadatelů. Doporučujeme, aby město postupovalo obdobně i v případě dotací poskytovaných ze zbylých dotačních fondů.

      Oblast transparentnosti dotačního systému byla hodnocena na základě otázek uvedených v následující tabulce.

      lib_tr

      Maximální bodové zisky za jednotlivé otázky naleznete výše na této stránce.

      Kvalita dotačních pravidel

      3

      Do dotačních pravidel městu Liberec doporučujeme zahrnutí čestných prohlášení o bezdlužnosti žadatele a prohlášení de minimis jako nástroj pro prevenci podvodů v žádostech o dotaci. Vzhledem k poměrně nízký objem finančních prostředků, které jsou přerozdělovány prostřednictvím dotačního řízení ve městě, by mělo město dbát i na vyloučení městských organizací z okruhu možných žadatelů.

      Kvalita dotačních pravidel byla hodnocena na základě zjištění zda město prostřednictvím vlastních dotačních pravidel a postupů reguluje body uvedené v následující tabulce.

      lib_pr

      Maximální bodové zisky za hodnocené body naleznete výše na této stránce.


      OLOMOUC

      Struktura rozdělených dotací
      582095m-graf-dotace-statutarnich-mest-olomouc

      Transparentnost

      3-

      Městu Olomouc k dosažení lepší známky v žebříčku transparentnosti chybí zveřejňování dotačního kalendáře, údaj o celkové finanční alokaci na dotační programy, zdůvodnění nepodpořených žádostí a archiv dotačních řízení. Všechny zmíněné informace by město mělo bez nutnosti jejich vyžadování automaticky zveřejňovat na vlastních internetových stránkách. Kromě zmíněných bodů městu doporučujeme i jednoznačnější vymezení kritérií pro hodnocení žádostí a nastavení jejich vah.

      Oblast transparentnosti dotačního systému byla hodnocena na základě otázek uvedených v následující tabulce.

      olom_tr

      Maximální bodové zisky za jednotlivé otázky naleznete výše na této stránce.

      Kvalita dotačních pravidel

      3

      Nedostatky v dotačních pravidlech jsme v případě města Olomouc zaznamenali v kategorii prevence podvodů v žádostech o dotaci. Město v pravidlech od žadatelů nevyžaduje prohlášení o bezdlužnosti ani prohlášení de minimis. Stejně tak dotační pravidla města nestanovují žádné sankce za lživé údaje v žádostech o dotaci. Městu také doporučujeme jasné oddělení funkce administrátora a kontrolora dotace prostřednictvím interních dotačních pravidel a úpravu střetu zájmů osob rozhodujících o přidělení dotace – jako dobrý vzor zde mohou posloužit dotační pravidla Českých Budějovic.

      Kvalita dotačních pravidel byla hodnocena na základě zjištění zda město prostřednictvím vlastních dotačních pravidel a postupů reguluje body uvedené v následující tabulce.

      olom_pr

      Maximální bodové zisky za hodnocené body naleznete výše na této stránce.


      OSTRAVA

      Struktura rozdělených dotací
      582096m-graf-dotace-statutarnich-mest-ostrava

      Transparentnost

      3

      Při hodnocení transparentnosti jsme v případě města Ostrava zjistily nedostatky, které se často opakují i v případě dalších hodnocených měst. Jde o absenci kritérií pro hodnocení žádostí, údajů o celkové finanční alokací na dotační programy, chybějící dotační kalendář na stránkách města. Naopak pozitivně hodnotíme skutečnost, že město zveřejňuje seznamy příjemců dotací, seznamy neúspěšných žadatelů se zdůvodněním nepodpořených žádostí a archivu dotací.

      Oblast transparentnosti dotačního systému byla hodnocena na základě otázek uvedených v následující tabulce.

      ostr_tr

      Maximální bodové zisky za jednotlivé otázky naleznete výše na této stránce.

      Kvalita dotačních pravidel

      3

      Při hodnocení dotačních pravidel v případě města Ostrava upozorňujeme na závažnou kombinaci neexistujících dotačních pravidel, co může vést k nehospodárnému nakládání s financemi města. Město Ostrava nevylučuje vlastní městské organizace z okruhu žadatelů o dotace. Takové opatření je žádoucí zejména kvůli riziku přítomnosti podjatosti a preferencí ze strany představitelů města na úkor ostatních subjektů. Riziko spojené s absencí tohoto pravidla se znásobuje zejména kvůli skutečnosti, že Ostrava současně nevymezuje hodnotící kritéria a kompetence hodnotících komisí a administrátorů žádostí o dotaci.

      Kvalita dotačních pravidel byla hodnocena na základě zjištění zda město prostřednictvím vlastních dotačních pravidel a postupů reguluje body uvedené v následující tabulce.

      ostr_pr

      Maximální bodové zisky za hodnocené body naleznete výše na této stránce.


      PARDUBICE

      Struktura rozdělených dotací
      582097m-graf-dotace-statutarnich-mest-pardubice

      Transparentnost

      4

      Pardubice nemají na internetových stránkách samostatnou sekci nebo stránku vyčleněnou pro žadatele o dotace. Městu chybí dotační kalendář a zákonitě i údaje o celkové finanční alokaci na dotační programy. Město také nemá nastavena pravidla pro hodnocení žádostí, chybí vzorová smlouva a seznamy podpořených i nepodpořených žadatelů včetně uzavřených smluv.

      Oblast transparentnosti dotačního systému byla hodnocena na základě otázek uvedených v následující tabulce.

      pard_tr

      Maximální bodové zisky za jednotlivé otázky naleznete výše na této stránce.

      Kvalita dotačních pravidel

      3-

      Stejně jako v případě Ostravy upozorňujeme v Pardubicích na kombinaci chybějících dotačních pravidel, která může vést k nehospodárnosti s nakládáním s majetkem města. Ani Pardubice nevylučují vlastní městské organizace z okruhu žadatelů o dotace, přičemž riziko nehospodárnosti vzniká zejména v kombinaci s chybějícími hodnotícími kritérii a kompetencemi hodnotících komisí a administrátorů žádostí o dotace. Ostrava a Pardubice jsou jedinými dvěma městy z hodnocených třinácti měst, ve kterých jsme našli zmíněnou kombinaci chybějících pravidel.

      Kvalita dotačních pravidel byla hodnocena na základě zjištění zda město prostřednictvím vlastních dotačních pravidel a postupů reguluje body uvedené v následující tabulce.

      pard_pr

      Maximální bodové zisky za hodnocené body naleznete výše na této stránce.


      PLZEŇ

      Struktura rozdělených dotací
      582098m-graf-dotace-statutarnich-mest-plzen

      Transparentnost

      4-

      Plzeň se v hodnocení transparentnosti informací o dotacích umístila na posledním třináctém místě se známkou 4-. Na stránkách města chybějí kritéria pro hodnocení žádostí o dotaci, archiv dotačních řízení, smlouvy o poskytnutí dotací, seznamy příjemců a zamítnutých žádostí a údaje o celkové alokaci na dotační programy. Před udělením nejhorší známky městu pomohlo zveřejnění pravidel pro dotační řízení, vzor žádosti o dotaci a neúplný dotační kalendář, který se nachází na internetových stránkách města.

      Oblast transparentnosti dotačního systému byla hodnocena na základě otázek uvedených v následující tabulce.

      plz_tr

      Maximální bodové zisky za jednotlivé otázky naleznete výše na této stránce.

      Kvalita dotačních pravidel

      3

      Dotační pravidla města Plzeň hodnotíme známkou 3. Město má několik nedostatků v pravidlech pro prevenci podvodů v žádostech o dotaci, rovněž tak neposkytuje žadatelům o dotace veškeré relevantní informace o dotačním řízení. Doporučujeme také posílit prevenci neúčelné čerpání dotací prostřednictvím stanovení plánu kontrol, který by zohledňoval princip proporcionality na základě výše přidělené dotace a oddělení funkce administrátora a kontrolora dotace.

      Kvalita dotačních pravidel byla hodnocena na základě zjištění zda město prostřednictvím vlastních dotačních pravidel a postupů reguluje body uvedené v následující tabulce.

      plz_pr

      Maximální bodové zisky za hodnocené body naleznete výše na této stránce.


      PRAHA

      Struktura rozdělených dotací
      582099m-graf-dotace-statutarnich-mest-praha

      Transparentnost

      3

      Praha nemá jedny obecní zásady, ale pro každý program existují zásady zvláštní, které se vzájemně liší. Při kontrole těchto zásad jsme zjistili, že některým dotačním programům chybí pravidla pro dotační řízení. Stejně platí, že většina stanovených kritérií pro hodnocení žádostí je příliš obecných a bez nastavení vah.

      Zdůvodnění nepodpořených žádostí jsme našli pouze v dotačním programu pro oblast kultury a umění. Navzdory jmenovaným nedostatkům se Praha celkově umístila na dobrém druhém místě za Českými Budějovicemi. Procentuální zisk stačí pouze na známku 3.

      Oblast transparentnosti dotačního systému byla hodnocena na základě otázek uvedených v následující tabulce.

      praha_tr

      Maximální bodové zisky za jednotlivé otázky naleznete výše na této stránce.

      Kvalita dotačních pravidel

      2

      V pravidlech pro dotační programy se v Praze neuplatňují sankce za uvádění lživých údajů v žádostech o dotaci. Lepšímu hodnocení dotačních pravidel by pomohlo zveřejňování celkové částky podpory v každém dotačním programu. Uvádění těchto informací rovněž není pravidlem. Pravidla pražských dotačních programů neupravují střet zájmů osob podílejících se na rozhodnutí o přidělení dotací, nezohledňují princip proporcionality při převádění kontrol příjemců dotací a nestanovují oddělení funkce administrátora a kontrolora čerpání dotací. Zmíníme ještě, že Praha měla v roce 2012 v dotačních pravidlech pro oblast sportu a tělovýchovy stanovené povinnosti dotovaných zadavatelů nad rámec zákona o veřejných zakázkách, čímž se tato regulace mohla stát pozitivním příkladem i pro jiná města. Momentálně se tento stav změnil a zmíněná povinnost se již v dotačních pravidlech nenachází. Dotační pravidla v Praze navzdory jmenovaným nedostatkům mohou po Českých Budějovicích sloužit jiným městům jako vzor pro zlepšení v oblastech stanovení postupu pro administraci a výběru žádostí o dotaci a v základních náležitostech smluv o poskytnutí dotace.

      Kvalita dotačních pravidel byla hodnocena na základě zjištění zda město prostřednictvím vlastních dotačních pravidel a postupů reguluje body uvedené v následující tabulce.

      praha_pr

      Maximální bodové zisky za hodnocené body naleznete výše na této stránce.


      ÚSTÍ NAD LABEM

      Struktura rozdělených dotací
      582100m-graf-dotace-statutarnich-mest-usti-nad-labem

      Transparentnost

      4

      Ústí nad Labem se se známkou 4 umístilo na jedenáctém místě ze třinácti hodnocených měst. Městu na internetových stránkách chybí dotační kalendář. Město nezveřejňuje kritéria pro hodnocení žádostí a potenciálním žadatelům může chybět i vzorová smlouva a vzor žádostí o dotaci. Město nezdůvodňuje nepodpořené žádosti a nezveřejňuje smlouvy o poskytnutých dotacích. Seznam příjemců, neúspěšných žadatelů a archiv dotačních řízení je na stránkách města uveden pouze v případě dotačních oblastí pro kulturu a sport.

      Oblast transparentnosti dotačního systému byla hodnocena na základě otázek uvedených v následující tabulce.

      usti_tr

      Maximální bodové zisky za jednotlivé otázky naleznete výše na této stránce.

      Kvalita dotačních pravidel

      3

      Mezery v transparentnosti vyplývají v případě města Ústí nad Labem z nedostatků v dotačních pravidlech v kategorii informací žadatelům o dotaci. Pravidla například nedefinují poskytnutí důležité informace o uznatelných a neuznatelných nákladech při čerpání dotace. Městu doporučujeme i posílení prevence neúčelného čerpání dotací prostřednictvím zahrnutí plánu kontrol s ohledem na princip proporcionality přidělených dotací a oddělení funkce administrátora od kontrolora dotací. Povinnost poskytnout prohlášení de minimis ze strany všech žadatelů o dotaci by se měla stát součástí dotačních pravidel.

      Kvalita dotačních pravidel byla hodnocena na základě zjištění zda město prostřednictvím vlastních dotačních pravidel a postupů reguluje body uvedené v následující tabulce.

      usti_pr

      Maximální bodové zisky za hodnocené body naleznete výše na této stránce.


      ZLÍN

      Struktura rozdělených dotací
      graf-dotace-statutarnich-mest-zlin

      Transparentnost

      4

      Se známkou 4 řadíme město Zlín k průměru dosaženého stupně transparentnosti v oblasti přístupu k informacím o dotacích. Takové hodnocení však nelze vnímat jako pozitivní. Naopak, městu Zlín doporučujeme následující zlepšení: zveřejnění dotačního kalendáře na internetových stránkách města, zřízení samostatné sekce věnované dotačním programům s uvedením informací o celkové finanční alokaci na dotační programy, kritérií pro hodnocení žádostí včetně jejich vah, zveřejnění vzorové smlouvy, pravidelné zdůvodňování nepodpořených žádostí a zveřejňování smluv o poskytnutých dotacích.

      Oblast transparentnosti dotačního systému byla hodnocena na základě otázek uvedených v následující tabulce.

      zlin_tr

      Maximální bodové zisky za jednotlivé otázky naleznete výše na této stránce.

      Kvalita dotačních pravidel

      3

      Ke zlepšení kvality dotačních pravidel doporučujeme městu Zlín definovat sankce za lživé údaje v žádostech, vylučovat žádosti žadatelů, kteří porušili dotační pravidla v minulých letech, vyloučit z dotačních řízení městské organizace a vymezit jasné kompetence osob podílejících se na rozhodování o přidělení dotace s jasným oddělením funkce administrátora a kontrolora dotace.

      Kvalita dotačních pravidel byla hodnocena na základě zjištění zda město prostřednictvím vlastních dotačních pravidel a postupů reguluje body uvedené v následující tabulce.

      zlin_pr

      Maximální bodové zisky za hodnocené body naleznete výše na této stránce.