Domov » Kauzy (stránka 20)

Kauzy

Želechovice vymáhájí škodu v celém rozsahu – nikoli jen zaplacenou pokutu ÚOHS

Rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže byla obci v srpnu 2011 uložena pokuta ve výši 50.000,- Kč. Rozklad obce byl zamítnut a rozhodnutí ÚOHS nabylo právní moci 19.3.2012. Nejpopzději stejného dne obec reklamovala dílo – zpracování zadávací dokumentace – u společnosti Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy. Společnost škodu na majetku obce neuhradila dobrovolně a obec podala 16.10.2012 žalobu k …

Více

Nelahozeves – svoz odpadu bez soutěže

V rámci právní poradny obdrželo Oživení podnět týkající se uzavřené smlouvy na svoz odpadu z roku 2005. Za účelem prověření podnětu jsme se obrátili na obec Nelahozeves a požádali jsme o informace o výši ročních výdajů na svoz odpadu a dále o informace týkající se soutěže, která uzavření smlouvy předcházela.

Více

Oživení podalo žalobu proti rozhodnutí Správy státních hmotných rezerv (vymáhání smluvní pokuty po společnosti LUKOIL)

Společnost LUKOIL Aviation Czech, s.r.o.  porušila povinnost, k níž se zavázala smlouvou uzavřenou mezi Správou hmotných rezerv České republiky (dále jen “SSHR”) a společností LUKOIL Aviation Czech, s.r.o.  (dále jen “LUKOIL”) v roce 2009 ve věci každoroční výměny starých zásob leteckého petroleje za nový, když nedodala do státních hmotných rezerv ve sjednané době letecký petrolej. V důsledku porušení této povinnosti vznikla …

Více

Liberecký kraj neakceptuje pravomocné rozhodnutí soudu

Ing. Miroslav Kroutil byl na základě pracovní smlouvy č. S07454 uzavřené dne 19.5. 2009 s Libereckým krajem – Krajským úřadem Liberec jakožto zaměstnavatelem zaměstnán na pozici tzv. projektového manažera projektu služby sociální prevence v Libereckém kraji. Dne 30.6. 2010 byla Ing. Miroslavu Kroutilovi dána zaměstnavatelem z uvedeného pracovního poměru výpověď.

Více

Františkovy Lázně – nevymáhání nároku na náhradu škody 700 tisíc (pokuta UOHS)

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil městu Františkovy Lázně v roce 2011 pokutu ve výši 700 tisíc Kč. Ani po výzvě Oživení zřejmě město nepřistoupilo k vymáhání nároku na náhradu škody (nelze to říci s jistotou, neboť město s námi nekomunikuje) a nárok na náhradu škody se promlčel. Oživení podalo 4.3.2014 trestní oznámení na starostu Františkových Lázní.

Více

Městská část Praha 10 – co nelze skrýt pod rámcovou smlouvu

Městská část Praha 10 se rozhodla realizovat stavbu mateřské školy v rámci tzv. „minitendru“ dle v minulosti vysoutěžené Rámcové smlouvy na provádění stavebních prací. Rámcová smlouva však byla soutěžena a následně uzavřena výhradně na stavební práce spočívající v realizaci oprav a rekonstrukcí, nikoliv také na realizaci novostavby. ÚHOS upozornil zadavatele, že v případě uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem úřad zahájí …

Více