Odpovědnost vůči obci

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil Krajské zdravotní, a.s. v roce 2011 pokutu ve výši 200.000 Kč.  Jedná se přitom o tzv. "městskou" resp. "krajskou " společnost, neboť jejím jediným akcionářem je Ústecký kraj.  Zaplacením pokuty vznikla na majetku společnosti  škoda. I přes upozornění Oživení Krajská zdravotní, a.s. (dále také "zadavatel" nebo "společnost") nepřistoupila k vymáhání nároku na náhradu škody. Oživení  podalo v květnu 2014 na členy představenstva a ředitele společnosti trestní oznámení.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil městu Hradec Králové pokutu 200 tisíc korun za obcházení zákona o veřejných zakázkách. Město bylo v soudním řízení neúspěšné a přes výzvu Oživení nepřistoupilo k vymáhání nároku na náhradu škody. Nárok na náhradu škody se promlčel. Oživení podává na odpovědné osoby trestní oznámení.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil obci Krnov v roce 2011 tři pokuty za dvě veřejné zakázky v celkové výši 350.000,- Kč. Obec škodu nevymáhá. Paní starostka se domnívá, že chyby byly pouze "formální". Oživení podalo na vedení obce v květnu 2014 trestní oznámení.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "ÚOHS") uložil Znojemské besedě, příspěvkové organizaci rozhodnutím ze dne 7.10.2011 pokutu za porušení zákona při zadávání veřejné zakázky ve výši 200.000,- Kč. Znojemská beseda (dále také jako "Zadavatel") podala proti uvedenému rozhodnutí rozklad. Na základě podaného rozkladu předseda ÚOHS prvoinstanční rozhodnutí svým rozhodnutím ze dne 7.3.2012 potvrdil. Znojemská beseda se dále bránila prostřednictvím žaloby ve správním soudnictví, avšak soud uvedenou žalobu zamítl a rozhodnutí ÚOHS potvrdil.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil příspěvkové organizaci Ministerstva vnitra pokutu ve výši 500 tisíc Kč za porušení zákona o veřejných zakázkách. Pokuta byla zaplacena v březnu 2012, ale až do července 2013 nebyla škoda nijak řešena. Na základě výzvy Oživení příspěvková organizace dosáhla na jaře 2014 mimosoudního vyrovnání. Plnění ve výši 250.000,- Kč bylo zaplaceno k rukám příspěvkové organizace 19.2.2014.
Okresní soud v Liberci projednává pod sp.zn. 17 C  178/2013 žalobu kraje na náhradu škody, která kraji vznikla v souvislosti s veřejnou zakázkou na revitalizaci školních hřišť. O výběru nejvhodnější nabídky rozhodla rada kraje 10.11.2008. Vítězem zadávacího řízení se stala společnost Tomovy parky, s.r.o., přestože nesplnila základní kvalifikační kritéria a měla být ze soutěže vyloučena.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil Městské části Praha 6 v roce dvě pokuty (250 a 500 tisíc korun). Městská část obě pokuty zaplatila, ale po osobách, které jejich vznik zavinily, škodu nevymáhá. Nárok na vymáhání škody u první z pokut se přitom již promlčel. Oživení podalo na odpovědné osoby v dubnu 2014 trestní oznámení.
Na začátku roku 2011 obdrželo Oživení podnět, týkající se nezákonného rozhodování města Uherský Brod a Zlínského kraje. V roce 2000 město Uherský Brod usilovalo o získání dotace na rekultivaci skládky Prakšice. V rámci realizace této stavby požádalo město jako stavebník o stavební povolení. Stavební úřad Uherský Brod, odbor stavebního úřadu a územního plánování vydal dne 1.8.2000 nezákonné rozhodnutí - Stavební povolení pro stavbu „Sanace a rekultivace skládky odpadů Prakšice“, a dále vydal dne 26.9.2001 nezákonné rozhodnutí o změně stavby a kolaudaci stavby – Sanace a rekultivace skládky odpadů Prakšice, přestože neměl souhlas minimálně jednoho z vlastníků pozemku, na kterém byla stavba realizována, respektive tohoto vlastníka pozemku ani nezahrnul mezi účastníky řízení.
Rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže byla obci v srpnu 2011 uložena pokuta ve výši 50.000,- Kč. Rozklad obce byl zamítnut a rozhodnutí ÚOHS nabylo právní moci 19.3.2012. Nejpopzději stejného dne obec reklamovala dílo - zpracování zadávací dokumentace - u společnosti Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy. Společnost škodu na majetku obce neuhradila dobrovolně a obec podala 16.10.2012 žalobu k Okresnímu soudu v Olomouci. V řízení obec uplatňuje škodu ve výši 741.249 Kč (sp.zn. 29 C 426/2012). Jednání soudu je nařízeno na 9.4.2014.