Domov » Radniční listy bez cenzury

Radniční listy bez cenzury

Název projektu: Radniční listy bez cenzury

Realizátor: Oživení, o. s.

Kontaktní osoba: Lenka Petráková, e-mail: lenka.petrakova@oziveni.cz

Partneři projektu: Otevřená společnost, o. p. s. a IuRe, o. s.

Finanční podpora: Projekt je podpořen v rámci programu EU Transition Facility 2004 a Nadací Open Society Fund Praha

Trvání projektu: listopad 2005 – prosinec 2006

Cílem průzkumu radničních periodik na území České republiky v rámci projektu Radniční listy bez cenzury bylo identifikovat podstatné charakteristiky periodik z hlediska svobodného šíření informací a z hlediska nakládání s veřejnými prostředky. V jeho rámci objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů.

Podkladem průzkumu je zpracovaná metodika.

Shrnutí průzkumu je obsaženo v závěrečné zprávě průzkumu radničních periodik. Prozkoumáno bylo celkem 500 čísel radničních periodik od 100 různých samospráv z celé České republiky. Názorům odlišným od vedení radnice je v průměru věnováno 2,6% z politické plochy. K radnici nesouhlasné názory se objevily jen ve zhruba čtvrtině (27%) čísel. Periodika jsou zhusta cenzurována, dvě třetiny vydavatelů vůbec nepřipustí polemiku. Vedení radnic a krajů pošlapávají ústavní práva svobody projevu, svobodné soutěže politických sil i účasti veřejnosti na správě věcí veřejných a to vše za peníze občanů.

Dalším výstupem projektu je analýza právních souvislostí radničních listů kladoucí si za cíl identifikovat práva a povinnosti spojená s jejich vydáváním a posoudit dostatečnost právní úpravy s ohledem na veřejný zájem.

Na základě výsledků průzkumu i analýzy byla navržena doporučení pro vydávání periodik obsahující také kodex dobrého radničního periodika a desatero základních pravidel.

Pro občany byl vydán leták uplatněte svá práva při vydávání radničních periodik.

Realizátoři rovněž předkládají možnou změnu legislativní úpravy vydávání periodik samosprávami. Ta obsahuje jak obecné ustanovení v zákonech o obcích, krajích a Praze, tak konkrétní povinnost „objektivity” uloženou vydavateli a tvůrci obsahu periodika v zákoně o periodickém tisku, kde je k diskusi předložena také možnost sankce za porušení této povinnosti. Jde o paralelu k povinnostem elektronických médií (případně veřejnoprávních) dle zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, kterou může sankcionovat rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

Formou semináře nabízíme pro zájemce ze samospráv výsledky, doporučení, rozbor konkrétních opatření a situací, včetně analýzy konkrétního radničního periodika.

Resume:

Vydávání radničních listů, radničních novin či zpravodajů je činností samosprávy, na kterou se soustřeďuje pozornost především v souvislosti s nevyváženým obsahem periodik: jednostranný obsah vylučující veřejnou diskusi, z veřejných prostředků placená propagace vládnoucí politické strany, neobjektivní informování o úspěších a neúspěších vedení radnice. Jde však i o hledisko ekonomické a komerční: vydávání listů formou veřejné zakázky bývá v praxi doprovázené nežádoucími jevy nepotismem či klientelismem. Listy jsou zpravidla bezplatně (tedy za veřejné prostředky) distribuovány každé domácnosti a skýtají tak obrovský komerční potenciál.
Projekt Radniční listy bez cenzury poukazuje na nedostatky vynakládání veřejných prostředků na šíření informací na úrovni samospráv. Realizátoři rovněž předkládají návrh možných řešení a doporučení pro vydávání radničních periodik, tj. pro hospodárné a účelné vynakládání veřejných prostředků a dodržování svobody projevu a svobodné soutěže politických sil, tj. práv garantovaných Ústavou a Listinou základních práv a svobod.

Projekt podpořili: