6.4  Protikorupční oddělení

Zřídit si samostatné protikorupční oddělení je samozřejmě výzvou spíše pro větší města a kraje, zatímco menším samosprávám by měla stačit funkce jakéhosi protikorupčního styčného důstojníka, realizovaná například jako opatření 7.3, kdy je ustavena funkce protikorupčního specialisty v rámci starostovy kanceláře. Samostatné protikorupční oddělení je ideálně zřízeno jako nezávislé na ostatních odděleních/odborech (v úvahu připadá maximálně odbor legislativní či volených orgánů), zejména je nutno vyzdvihnout nezávislost na odboru vnitřní kontroly, který musí spadat do oblasti kontrolované protikorupčním oddělením.

Nezávislost a důvěryhodnost tohoto oddělení se odvíjí od toho, kdo je ustaven jeho řízením. Tato osoba musí splňovat vedle kritérií dostatečné kvalifikovanosti a zkušenosti právě požadavek osobní integrity, důvěryhodné osobní historie a prověřené, či alespoň nezklamané nezávislosti. Takové osobě, ačkoli jmenované vedením samosprávy, musí být ponechána plná volnost a odpovědnost za vybudování protikorupčního oddělení, za vytvoření strategie činnosti tohoto oddělení a samozřejmě zejména za výkon této činnosti. Celé toto oddělení stojí a padá na jeho šéfovi. Pokud jsou výsledky uspokojivé, nemůže vedení samosprávy tohoto člověka odvolat bez toho, aby vzniklo podezření na snahu zabránit efektivnímu protikorupčnímu vyšetřování. Práce tohoto oddělení musí být provázána s dalšími úseky úřadu, zejména s kontrolním oddělením, které má povinnost mu předat jakékoli podezření na korupci, stejně tak s oddělením pro veřejné zakázky nebo například s úřadem ombudsmana, pokud je zřízen. Protikorupční oddělení není velké, jeho základ může tvořit tři až pět lidí a oddělení může mít právo požádat o dočasné přidělení dalších osob například z legislativního či kontrolního odboru.

Protikorupční oddělení má blízké styky s policií a státním zastupitelstvím, kterým předává své poznatky, pokud jsou trestněprávního charakteru, a s nimiž spolupracuje při vyšetřování. Zároveň je toto oddělení důležité při vytváření a aktualizaci protikorupční strategie samosprávy, neboť má k dispozici nejdůležitější informace a může vyhodnocovat stav korupce a korupční rizika na úřadě.

Popsaným způsobem fungují protikorupční oddělení německého hlavního města Berlín, kde je toto oddělení větší a zcela samostatné, či městské části Berlín-Špandau, kde je oddělení menší a součástí legislativního odboru. Podrobnější informace naleznete v této příloze.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *