6.3  Mobilní kontrolní skupina

Interním auditem rozumíme systémovou kontrolu nějaké oblasti fungování úřadu či kontrolu fungování úřadu ze specifického pohledu. Interní audit jako celek by měl ideálně obsahovat pět typů auditů a měl by být vykonáván pravidelně, nejméně jednou každé dva roky. Mezi pět nejdůležitějších interních auditů řadíme:

  1. Finanční audit (ověřuje, zda údaje vykázané ve finančních, účetních a jiných výkazech orgánu věrně zobrazují majetek, zdroje jeho financování a hospodaření s ním).
  2. Systémový audit (prověřuje a hodnotí systémy zajištění příjmů orgánu veřejné správy, včetně vymáhání pohledávek, financování jeho činnosti a zajištění správy veřejných prostředků).
  3. Výkonnostní audit (zkoumá hospodárnost, efektivnost a účelnost operací i přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému).
  4. Protikorupční audit (audit korupčního prostředí analyzuje úřední procesy a agendy pro přítomnost korupčních rizik; tento audit je součástí tvorby protikorupční strategie a jeho pravidelné opakování má zajistit aktualizaci strategie dle potřebnosti – více viz kapitolu 9 o protikorupční strategii.
  5. Personální audit (zkoumá, zda jsou všechny úřední procesy dostatečně či naopak nadbytečně pokryty pracovními silami a zároveň zda jsou jednotliví pracovníci dostatečně vytížení či zda nejsou naopak přetížení, případně zda se nějaká práce nedubluje).

Interní audit je poměrně náročná a složitá operace vyžadující odborné vedení a není v silách této příručky se jím více zabývat. K této oblasti existuje dostupná odborná literatura, kterou vedením úřadů doporučujeme prostudovat, případně je možnost navštívit odborně vedené semináře k této problematice, neboť oblast interního auditu v našich samosprávách považujeme za jeden z jejich nejslabších článků. Podrobněji se zabýváme pouze protikorupčním auditem v kapitole deváté o vytváření protikorupční strategie.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *