4.2  Přehled hospodaření s nemovitým majetkem

Jak jsou využívány nemovitosti v majetku samosprávy? Komu a za kolik jsou pronajímány? Řídí se hospodaření s nemovitým majetkem nějakými pravidly? Jak je možné tyto informace zjistit? Většinou velmi těžko. Ani vedení samosprávy nemusí mít přehled o tom, nakolik výhodně či nevýhodně jsou nemovitosti pronajímány, pokud má tuto oblast na starosti jedno oddělení odboru správy majetku. Přitom zajistit větší transparentnost hospodaření s nemovitým majetkem není nijak komplikované a bezpochyby umožní i jeho efektivnější a hospodárnější využívání.

Přehled nemovitého majetku na webu

Prvním krokem je vytvoření přehledného seznamu nemovitého majetku samosprávy a jeho zveřejnění na webových stránkách. Popis každé nemovitosti by měl obsahovat charakter a způsob využití nemovitosti (bytový dům, krematorium, pole, parkoviště apod.), adresu nebo parcelní číslo, informace o pronájmu (pokud ano, komu a za kolik – s výjimkou bytů; pokud je nemovitost využívána samosprávou, pak k čemu), kdo je pověřen správou nemovitosti.

Přehled nemovitého majetku

charakter a způsob využití nemovitosti adresa / číslo parcely údaje o využití / pronájmu správce nemovitosti fotografie
budova radnice Velké náměstí 1 Sídlo samosprávy Správa nemovitostí s.r.o.
pozemek – orná půda k.ú. Malá čtvrť,
parcelní číslo 25
pronájem firmě Sedlák s.r.o.;
10 Kč/m2/rok
Správa nemovitostí s.r.o.
budova s byty a komerčními plochami Krátká 2 4 b.j.; obchodní prostory 70m2
v nájmu Obchod s.r.o. za 100 Kč/m2
Správa nemovitostí s.r.o.
Ilustrativní přehledová tabulka je inspirována webovými stránkami slovenského města Lučenec www.lucenec.sk (odkaz „samospráva“ – odkaz „hospodárenie s majetkom mesta“) – ukázka zde.

Pravidla pro hospodaření s nemovitým majetkem

Každá samospráva by měla přijmout svá interní Pravidla pro hospodaření s nemovitým majetkem, v nichž se podrobně definují procesy a odpovědnosti při pronájmech, prodejích a správě nemovitostí. Pravidla by měla svou podrobností odpovídat velikosti samosprávy, resp. velikosti nemovitého majetku. Zde najdete jako příklad “Pravidla hospodaření s majetkem Města Lučenec” z roku 2003 (k nalezení též na www.lucenec.sk/samosprava/sam_08.htm).

Tato pravidla vedle definování přípustných typů prodeje nemovitostí například výslovně zakazují nemovitý majetek darovat či uzavírat nájemní smlouvy na dobu neurčitou a povolují jeho prodej jen se souhlasem zastupitelstva. Pravidla by měla určit stanovování ceny pro prodej i pronájem nemovitého majetku, vztah k cenové mapě a územnímu plánu a podrobně rozpracovat systém hospodaření s nemovitým majetkem, které je pouze v zákonech o obcích, krajích, resp. hlavním městě Praze definováno pouze rámcově pomocí obecných zásad a dělení kompetencí mezi zastupitelstvo a radu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *