Domov » Publikace » Transparentní samospráva » Balíček 40 protikorupčních opatření » 4  Transparentní hospodaření » 4.1  Veřejně přístupná centrální evidence smluv

4.1  Veřejně přístupná centrální evidence smluv

Smlouvy jsou základním zdrojem informací o hospodaření samosprávy, a proto jejich zveřejňování tvoří podstatu transparentnosti nakládání s majetkem. Většina úřadů se dosud zdráhá poskytovat žadatelům přímo smlouvy s poukazem na to, že obsahují obchodní tajemství nebo chráněné osobní údaje. Letos novelizovaný zákon o svobodném přístupu k informacím však použití obou těchto argumentů, ve většině případů neoprávněných, ztěžuje.

V nově doplněném § 8b se zakotvuje povinnost zpřístupnit základní osobní údaje (jméno, příjmení, rok narození, obec, kde má příjemce trvalý pobyt) o osobě, které povinný subjekt poskytl veřejné prostředky, s uvedením výše, účelu a podmínek jejich poskytnutí. Příjemcem veřejného prostředku se rozumí jak fyzická, tak i právnická osoba. (Ustanovení se netýká oblasti sociální, zdravotní péče apod.) Snižuje se tak možnost úřadů neoprávněně odepírat informace s odkazem na osobní údaje tam, kde to není na místě.

Zatímco dosud znění zákona svádělo k výkladu, že k odepření informace postačí pouhé její označení za obchodní tajemství, novelizace zpřesňuje důvod odmítnutí pouze na případy, kdy informace opravdu představuje obchodní tajemství. Znamená to tedy, že úřad musí aktivně tuto věc prozkoumat a doložit, a to včetně označení osoby, která vykonává práva k uvedenému předmětu ochrany. Zároveň se rozšířil okruh informací o používání veřejných prostředků, které se výslovně poskytnou, i kdyby byly obchodním tajemstvím. Snižuje se tak možnost zneužití obchodního tajemství k neoprávněnému odepírání informací. (více informací o novele zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím najdete na www.otevrete.cz)

Odtajnění smluv – příklad hlavního města Prahy

Předejít všem sporům o to, zda je konkrétní smlouva zveřejnitelná či zda obsahuje obchodní tajemství nebo osobní údaje, je velmi jednoduché. Stačí následovat příkladu hlavního města Prahy a povinně do všech smluv zahrnout následující ustanovení:

„Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.“

Na základě tohoto povinného smluvního ustanovení je pak možné zřídit veřejně přístupnou Centrální evidenci smluv. Na webu hlavního města Prahy je popsán způsob přístupu do evidence:

„Podle Pokynu tajemníka č. 5/2000 vydaného dne 18. 5. 2000 ke stanovení způsobu označování, evidence a archivování  smluv uzavíraných HMP  a jejich dodatků, umožňuje Magistrát hlavního města Prahy nahlédnout do smluv uzavřených hlavním městem Prahou. Odbor legislativní a právní MHMP smlouvy archivuje a zajišťuje k nim přístup. Při vyžádání smlouvy bude zajištěno její vyhledání v centrální evidenci smluv po poskytnutí bližších identifikačních údajů (číslo smlouvy, PID smlouvy, IČ druhé smluvní strany apod.)

Po vyhledání v elektronické databázi  bude požadovaná smlouva fyzicky dohledána v archivu.  Zároveň bude zjištěno, zda tato smlouva je  určena ke zveřejnění. Při vyžádání smlouvy, která nemá souhlas ke zveřejnění, bude učiněn písemný dotaz  smluvním stranám, zda udělí dodatečně souhlas se zveřejněním uzavřené smlouvy. Pokud  smluvní strany povolení udělí, bude  smlouva žadateli poskytnuta.

Žadateli  bude originál smlouvy mající souhlas se zveřejněním  poskytnut k nahlédnutí  na odboru legislativním a právním MHMP nebo bude vyhotovena její fotokopie.“

Vyhledávací databáze smluv na webu – příklad TSK Praha

Magistrát hl. m. Prahy má v celé proceduře zpřístupnění smluv jeden vadný krok, který z uživatelského hlediska celý systém velmi znepříjemňuje. Občan totiž nemá možnost si přímo vyhledávat smlouvy v elektronické databázi, ale musí o vyhledání požádat úředníka. Tím se možnosti vnější kontroly značně limitují. Zároveň se jedná i pro úřad o zcela zbytečnou a zatěžující byrokratickou proceduru. Praha má přes milion obyvatel, tudíž myšlenka, že si najednou vyžádá vyhledání smlouvy pět tisíc lidí a úřad nebude vůbec schopen jejich žádost zpracovat, není zcela nepředstavitelná. Proto je jednoznačně nejvýhodnější vyhledávácí databázi smluv veřejně zpřístupnit přes internet a nechat občany si najít údaje o smlouvách, které je zajímají a o jejichž kopii si pak mohou požádat. Takovouto veřejnou elektronickou databázi provozuje Technická správa komunikací Praha na svých stránkách www.tsk-praha.cz (odkaz Pro veřejnost a Centrální evidence smluv).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *