2.2  Předpis pro vyřizování stížností

Na každém úřadu by měl existovat zveřejněný předpis zaručující transparentní vyřizování stížností občanů. Předpis by měl také nařizovat zveřejňování stížností a výsledků vyřízení, v adekvátně anonymizované formě. V kombinaci s předchozím opatřením 2.1 by měl mít občan možnost sledovat vyřizování stížností přes internet.

Jako příklad uvádíme “Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic fyzických a právnických osob” přijatých Městskou částí Praha 6. Pravidla v plném znění najdete zde. Pro ilustraci vyjímáme pouze několik důležitých bodů:

 • Pravidla pro vyřizování stížností fyzických a právnických osob (dále jen Pravidla) stanoví postup pro jejich přijímání, evidenci a vyřizování.
 • Nejsou-li u petice splněny zákonné podmínky, nakládá se s takovým podáním jako se stížností. Zákonnou lhůtu 30 dnů pro vyřízení petice nelze prodloužit.
 • Stížnosti mohou být podávány písemně, elektronickou poštou, telefonicky a ústně.
 • Nastanou-li pochybnosti o úmyslu stěžovatele, musí příslušný odbor věc s ním projednat tak, aby bylo možné jednoznačně stanovit způsob vyřizování.
 • Stížností na možné korupční jednání je podání, které obsahuje konkrétní podezření z korupčních projevů vyslovená v souvislosti s určitou osobou, konkrétní záležitostí nebo s určitým obdobím.
 • Ústní stížnost je povinen přijmout každý zaměstnanec MČ a pořídit písemný záznam.
 • Centrální evidenci stížností podaných ke všem orgánům MČ vede v elektronické formě oddělení kontroly (OK).
 • Ve výjimečných případech může lhůtu 30 dní pro vyřízení stížnosti prodloužit vedoucí OK na základě písemné žádosti vedoucího příslušného odboru. Žádost musí obsahovat zdůvodnění, návrh prodlouženého termínu a musí být doručena OK nejméně 5 kalendářních dnů.
 • Stěžovatel musí být vždy vyřizujícím odborem informován o prodloužení lhůty.
 • Stížnosti na vedoucí odboru vyřizuje vždy tajemnice.
 • Stížnosti na možné korupční jednání konkrétních zaměstnanců MČ vyřizuje vždy vedoucí OK po předchozím projednání s tajemnicí.
 • Stížnosti směřující proti zástupcům starosty nebo členu Zastupitelstva městské části (ZMČ) uvolněného pro výkon funkce člena Rady městské části (RMČ) vyřizuje starosta MČ. Stížnosti na starostu MČ vyřizuje RMČ a stížnosti směřující proti neuvolněným členům ZMČ vyřizuje Kontrolní výbor ZMČ.
 • Anonymní stížnosti včetně anonymních stížností na možné korupční jednání se prošetřují tehdy, mají-li konkrétní obsah.
 • Požádá-li stěžovatel o utajení svého jména a totožnosti, nesmí být žádné údaje umožňující jeho identifikaci sděleny tomu, na něhož si stěžuje. Ze stížnosti se pro účely vyjádření, postoupení mimo ÚMČ a případnou další administrativní manipulaci pořizuje výpis neobsahující údaje o stěžovateli.
 • Jsou-li na základě stížnosti přijata opatření k nápravě, zahájena řízení, atp., sledují odbory ÚMČ stížnost až do doby definitivního uzavření a po celou dobu předávají OK bez vyzvání v kopiích veškeré písemnosti týkající se sledované stížnosti.
 • Vedoucí odborů jsou povinni u oprávněných a částečně oprávněných stížností zjišťovat příčiny nedostatků a přijímat opatření zamezující jejich opakování.
 • V případě zjištění závažných nebo opakovaných nedostatků jsou vedoucí odborů povinni vyvodit vůči odpovědným podřízeným zaměstnancům důsledky podle Zákoníku práce a vnitřních předpisů.
 • Podání stížnosti nesmí být stěžovateli na újmu a nesmí ovlivňovat jakýmkoli způsobem vyřizování jeho záležitosti.
 • Pravidla jsou závazná pro všechny zaměstnance a nedodržení stanoveného postupu bude kvalifikováno jako porušení pracovní kázně podle Zákoníku práce a Pracovního řádu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *