1.2  Etický kodex zastupitele

Etický kodex se v podstatě netýká korupce, přestože je s předcházením výskytu korupce nejčastěji spojován. Toto “předcházení” totiž spočívá v široké škále (zdánlivě samozřejmých) požadavků na chování zastupitele – vůči občanům, vůči úředníkům i vůči ostatním zastupitelům. Veškeré tyto požadavky, týkající se zejména přísného oddělení veřejného a soukromého zájmu a míry poskytování informací, směřují k jednomu cíli: k posílení důvěryhodnosti zastupitele a jeho úřadu.

Etické kodexy jsou ve světě značně různorodé, tvrdé i měkké, obsáhlé i stručné. Při vytváření návrhu etického kodexu pro česká zastupitelstva vycházelo sdružení Oživení ze zákonných ustanovení českého právního řádu, z etických kodexů platných v zahraničí i z doporučení OECD členským zemím. Podle tohoto doporučení by měl mít každý veřejný činitel k dispozici principy etického vedení, tzn. každému by mělo být jasné, jaké chování se od zastupitele při výkonu jeho mandátu očekává.

Důležitou charakteristikou kodexu je skutečnost, že ho zastupitelé přijímají dobrovolně, čímž deklarují svou vůli vykonávat mandát svědomitě a odpovědně, a zároveň že je kodex od chvíle přijetí závazným dokumentem, jímž se zastupitelé musí řídit.

Etický kodex by měl obsahovat

  • povinnost poskytovat informace, s výjimkou zákonem chráněných,
  • pravidla pro přijímání darů,
  • návod, jak se chovat ve střetu zájmů, a povinnost mu předcházet,
  • povinnost pravidelného odevzdávání oznámení o činnostech a příjmech,
  • pravidla pro zastupování samosprávy ve společnostech s její majetkovou účastí a způsob odměňování,
  • sankční mechanismy pro případy porušení kodexu.

Na této stránce vám nabízíme návrhy etických kodexů včetně důvodových zpráv a vzorů formulářů pro oznámení o činnostech a příjmech podle typu vaší samosprávy.

Příklady schválených etických kodexů pro zastupitele

Hlavní město Praha (schválen v březnu 2005)

Městská část Praha-Újezd (schválen v září 2003)

Přerov (schválen v srpnu 2004)

Příklady zahraničních etických kodexů

Etický kodex na komunální úrovni – Jihoafrická republika

Národní etický kodex pro místní správu – Velká Británie

Vzorový etický kodex pro místní orgány – Anglie

Etický kodex voleného představitele samosprávy – Slovenská republika

Etický kodex není nadstandard

Zvolili jsme vstup do Evropské unie, protože chceme dosáhnout jejích ekonomických, politických a právních standardů. Mezi ně patří i vysoká míra odpovědnosti politiků vůči občanům, velké nároky občanů na své volené představitele a široká škála možností pro kontrolu veřejného prostoru – prostoru, jímž protékají veřejné finance rukama veřejných činitelů. Jedním z běžných nástrojů, který udržuje tento prostor kontrolovatelným a tedy důvěryhodným na úrovni měst a obcí, je etický kodex zastupitele.

(Podrobný text zdůvodňující smysl a navrženou podobu etického kodexu najdete zde.)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *