1.1  Jednání zastupitelstva, výborů, rady a komisí

Nejefektivnější zpětnou vazbou, tudíž i kontrolou práce zastupitelů je zájem občanů o jejich činnost. Jelikož fyzická přítomnost většího počtu občanů na zasedání zastupitelstva není většinou ani možná, ani žádoucí, je třeba zpřístupnit občanům maximální množství informací a dokumentů ze zastupitelstva prostřednictvím internetu. Zasedání zastupitelstva a veškeré informace na něm projednávané jsou veřejné, proto není žádný důvod je nezveřejňovat na internetu, samozřejmě s výjimkou ze zákona nezveřejnitelných údajů. (Zde se jedná zejména o osobní údaje, například v podkladech a usneseních o přidělování obecních bytů. V takových případech stačí jméno převést na iniciály či vymazat.) Podstatné je, aby zveřejňované informace byly úplné a přehledně strukturované. Uživatelsky nejpřehlednější je umístění všech dokumentů ke každému zasedání zastupitelstva na jedné stránce, nikoli roztroušeně pod různými odkazy. Po prozkoumání různých webových stránek obcí se nám jako nejlepší způsob zveřejňování jeví tato tabulka, inspirovaná webovými stránkami slovenského města Lúčenec (viz www.lucenec.sk/samosprava/sam_01.htm nebo www.lucenec.sk):

Zasedání zastupitelstva

datum program podklady zápis záznam usnesení účast a hlasování interpelace / dotazy / podněty / stížnosti
1.3.2006
15.3.2006
3.4.2006
10.4.2006
Příklad vytvořený kombinací informací o jednání Zastupitelstev hl. m. Prahy a Kraje Vysočina.

Není nám známa žádná samospráva, která by zveřejňovala na internetu všechny tyto informace a dokumenty k zasedání zastupitelstva. Například hl.m. Praha zveřejňuje všechny kromě podkladů pro jednání, zatímco Kraj Vysočina podklady zveřejňuje, ale ne už stenozáznam. Vysočina a Praha přitom vévodí samosprávám ve zveřejňování informací ze zastupitelstva. V otázce přehlednosti a uživatelské příjemnosti však zaostávají za námi navrženou tabulkou.

Před zasedáním zastupitelstva

Občané potřebují vědět, kdy, o čem, proč a na základě čeho budou zastupitelé rozhodovat, a to v dostatečném předstihu, aby měli čas například na oslovení zastupitelů nebo na přípravu vlastní účasti na zasedání. Proto je nezbytné zveřejňovat informace a dokumenty neprodleně poté, co jsou k dispozici, nejlépe ve stanovených termínech: například datum zasedání minimálně měsíc předem a program zasedání a podklady k jednání minimálně týden předem.

Po zasedání zastupitelstva

Samozřejmostí je zveřejňování přijatých usnesení a zápisu ze zasedání. Bohužel snad na žádném webu samosprávy nejsou mezi usneseními k nahlédnutí i nepřijatá usnesení, přičemž i ta jsou velmi důležitým zdrojem informací o rozhodování zastupitelstva. Důležité je pro občany mít k dispozici záznam z jednání, nejlépe stenografický, a případně audio či video, jehož pořizování a zveřejňování na webu je spíše v možnostech měst než malých obcí.

Pro občany-voliče je velice důležitým a málokde zveřejňovaným údajem o zastupitelích jmenovitý přehled všech hlasování, především k jednotlivým usnesením. Bez zajímavosti není ani přehledná prezenční listina zastupitelů z jednotlivých zasedání, vypovídající o jejich vztahu k získanému mandátu.

Podstatné informace často kontroverzního charakteru obsahují interpelace zastupitelů a odpovědi na ně. Interpelace může nakonec být pro opoziční zastupitele jedinou cestou, jak upozornit na nějaký nešvar na radnici. Zastupitelé také mohou interpelovat na základě žádosti občanů, kteří pak chtějí znát jak znění interpelace, tak i odpověď. Tato rubrika by měla být obsahovat i další dotazy, podněty a stížnosti, které nemají charakter interpelace, ale byly předneseny (a zodpovězeny) na daném zasedání.

Informace z výborů zastupitelstva, z rady a komisí rady

Zastupitelstvo je sice jediným občany přímo voleným orgánem a má také nejdůležitější rozhodovací pravomoci, avšak naprostá většina rozhodnutí bývá předjednána ve výborech zastupitelstva, respektive v radě a jejích komisích. Při projednávání na zastupitelstvu pak může být pouze uvedeno, že rada a příslušné výbory zastupitelstva doporučují nějaké usnesení ke schválení a o obsahu usnesení se již nejedná. Rada má navíc ještě samostatné rozhodovací kompetence, nezávisle na zastupitelstvu. Proto potřebují mít občané přístup k adekvátnímu množství informací a dokumentů také z jednání výborů zastupitelstva, rady a jejích komisí. Vzhledem k ze zákona neveřejné povaze zasedání rady a komisí se může zdát, že by snad mělo stačit zveřejnit zápis a usnesení. Takový přístup však neodpovídá zaprvé důležitosti rozhodnutí, která jsou v těchto orgánech přijímána, a zadruhé standardům transparentnosti moderního úřadu, které tato příručka představuje. Neveřejnost v tomto pojetí neznamená nic víc, než aby radní na zasedání nebyly nikým rušeni. Proto nevidíme žádnou překážku pro zveřejňování informací z těchto orgánů stejným způsobem, jakým to má dělat zastupitelstvo:

Zasedání výborů zastupitelstva, rady a komisí rady

datum program podklady zápis záznam usnesení účast a hlasování
1.3.2006
15.3.2006
3.4.2006
10.4.2006

Pro snadnou práci s takovým množstvím informací je zcela nezbytný fulltextový vyhledávač, prohledávající všechny dokumenty v obou tabulkách.

Příklady samospráv informujících občany o zasedání zastupitelstva a rady na české poměry nadprůměrným způsobem:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *