Návod k použití

Jako obecná, a tudíž základní procesní norma má správní řád zásadní význam jak pro rozhodování orgánů veřejné správy, tak pro obranu práv jednotlivců dotčených tímto rozhodováním. Ve své nové podobě je správní řád účinný od 1.1.2006. Ačkoli byl parlamentem projednáván téměř tři roky, je jeho výsledná podoba v mnoha ohledech sporná. Komplikovanost a výkladová nejednoznačnost mnoha jeho ustanovení může v praxi vést k záměrnému nebo neúmyslnému poškozování práv účastníků řízení, k neoprávněnému zvýhodňování některých účastníků ze strany úřadu, či naopak k diskriminaci jiných. Zde se skrývá i vážné riziko zneužití uvedených nejasností ke korupčnímu jednání. Jelikož se může v takových případech jednat „jen“ o nesprávnou interpretaci správního řádu, bude takové jednání velmi obtížně prokazatelné. Předejít zneužitím nejasností a nejednoznačností v novém správním řádu, a zamezit tak mnohým sporům mezi úřadem a občany, je účelem tohoto manuálu.

Manuál má plnit nelehkou roli: zároveň být jak vodítkem pro jednání úředníků správních orgánů, tak pomocníkem a rádcem občanů, kteří se v nekonečné spleti paragrafů bez speciálního vzdělání jen těžko orientují. Tuto roli má manuál splnit tak, že si ho úřad osvojí (je nezbytné, aby v souladu s manuálem postupovali všichni úředníci ve všech správních řízeních) a zveřejní na svých oficiálních webových stránkách. Úřad se tímto zveřejněním zaváže k dodržování postupů obsažených v manuálu, a občané budou vědět, co mohou od úřadu očekávat. Manuál tedy zároveň chrání úřad i pomáhá občanům.

Manuál proto obsahuje výklad jen těch důležitějších a spornějších ustanovení správního řádu a je psán co nejsrozumitelněji a co nejpřehledněji. Elektronická verze je v maximální možné míře interaktivní, co se týče odkazů na příslušné zákony a paragrafy i odkazování mezi jednotlivými částmi textu navzájem. Úplný výklad zákona tímto způsobem by nemohl splnit funkci tohoto manuálu, neboť by již nebyl pro občany vstřebatelný a v posledku ani využitelný.

Správní orgány, které se budou s tímto manuálem seznamovat, mohou samozřejmě v případě pochybností či nejasností kontaktovat autory, respektive organizace, v nichž autoři pracují. Do manuálu, ačkoli to samozřejmě nedoporučujeme, je možné zasahovat a upravovat jej, ale pokud možno právě až po konzultaci s autory. Jsme si vědomi, že některé části výkladu, například o podjatosti, mohou připadat některým správním orgánům příliš tvrdé. Zde musíme oponovat, že příliš tvrdá bývá naopak realita některých správních řízení. A vytváření transparentní samosprávy včetně důsledné prevence korupce a střetu zájmů vyžaduje realizaci i tvrdých opatření. „Správní řád vstříc občanům“ znamená nejen to, že pomůžeme občanům správnímu řádu lépe rozumět, ale zejména to, že při jeho aplikaci budeme brát ohled v první řadě na ně, na obyvatele naší samosprávy, a nikoli na žadatele o nějaké povolení, který se snaží na odpovědného úředníka tlačit všemi dostupnými prostředky.

Výklad správního řádu pro manuál vytvořili zkušení právníci z Ateliéru pro životní prostředí a Ekologického právního servisu, kteří mají s aplikací správního práva bohaté zkušenosti a vyhráli s úřady nejeden spor. Cílem jejich výkladu nebylo, jak by si někdo mohl myslet, překroutit znění zákona ve prospěch ekologických aktivistů. Cílem bylo vyložit zákon tak, aby jeho aplikací nevznikal neoprávněný prospěch nikomu, tedy aby správní řízení probíhala v duchu fair play. Správní řízení se často zbytečně protahují a někdy kvůli soudním sporům i troskotají na zdánlivých detailech, jako jsou chyby v doručování či nedodržení lhůty pro vyvěšení na úřední desce. Rovnost práv účastníků řízení, která bývá těmito „detaily“ často závažně pošlapávána, je ale podle nás i Ústavy této země jednou z nejdůležitějších zásad správního práva.

Využití tohoto manuálu umožní samosprávám předcházet dvojí neznalosti zákona: u občanů té neznalosti, která neomlouvá, a u úředníků té, která umožňuje zneužití funkce k vlastnímu prospěchu.

Tomáš Kramár

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *