6.3.4  Oznámení opatření obecné povahy a jeho právní důsledky

Definitivní znění opatření obecné povahy oznámí správní orgán podle § 173 odst. 1 veřejnou vyhláškou na své úřední desce (tj. rovněž na internetu) a zveřejní též na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká. Pro tento postup platí obdobně ustanovení týkající se návrhu opatření (§ 172 odst. 1 – viz kapitola 6.3.1). Oznámení je podmínkou nabytí účinnosti opatření obecné povahy. V obvyklých případech nabývá opatření účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Opatření obecné povahy musí obsahovat odůvodnění, jehož povinnou součástí je odůvodněné rozhodnutí o všech včas uplatněných námitkách oprávněných osob a všech podaných připomínkách (viz kapitoly 6.3.2 a 6.3.3).

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal. Lze dovodit, že s právem na nahlédnutí je i v tomto případě spojeno právo na pořizování výpisů a kopií.

Podle § 173 odst. 3 lze povinnost, která je stanovena zákonem a jejíž rozsah je v mezích zákona určen opatřením obecné povahy, exekučně vymáhat jedině tehdy, jestliže bylo vydáno rozhodnutí, které existenci této povinnosti prohlásilo a v němž byla osoba, jež tuto povinnost má, jmenovitě uvedena. Pro samotné vydání opatření obecné povahy není výslovně stanovena žádná speciální lhůta. S ohledem na znění § 174 odst. 1 se však lze domáhat vydání opatření (resp. rozhodnutí o námitkách) v obecných lhůtách pro vydání rozhodnutí podle § 71 správního řádu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *