6.3.3  Námitky vlastníků

Kvalifikovanou formou se k návrhu opatření obecné povahy mohou vyjádřit vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny. Tito vlastníci mohou podle § 172 odst. 5 podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání tohoto úkonu nelze prominout. Námitky tedy musí mít písemnou formu i v případě, že se koná veřejné projednání návrhu, a kromě obecných náležitostí podání podle § 37 odst. 2 musí obsahovat odůvodnění uplatňovaných námitek.

Právo podat námitky mohou mít i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, avšak jen tehdy, pokud tak určí správní orgán na základě svého uvážení.

O včas podaných námitkách podaných oprávněnými osobami rozhoduje správní orgán, který opatření obecné povahy vydává. Nejde však o samostatné rozhodnutí (ve smyslu § 67 odst. 1 správního řádu). Rozhodnutí o námitkách uvede správní orgán v samotné konečné verzi opatření obecné povahy, a to jako součást jeho odůvodnění. Přitom je povinen samostatně odůvodnit, jakým způsobem se vypořádal s každou z uplatněných námitek.

Proti rozhodnutí o námitkách se nelze odvolat ani podat rozklad. Lze však podat podnět k jeho změně nebo zrušení v přezkumném řízení (§ 172 odst. 5 věta poslední), a to samostatně, nezávisle na případném přezkumu samotného opatření obecné povahy v obecných lhůtách podle § 96 odst. 1. Změna nebo zrušení pravomocného rozhodnutí o námitkách může být důvodem následné změny opatření obecné.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *