6.3.1  Projednávání návrhu opatření obecné povahy

Návrh opatření obecné povahy, obsahující odůvodnění, správní orgán po projednání s dotčenými orgány oznámí (doručí) veřejnou vyhláškou (§ 25), kterou vyvěsí na své úřední desce a na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se má opatření obecné povahy týkat. V souladu s § 25 odst. 2 a 26 odst. 1 se návrh zveřejňuje též na internetu. Není-li vzhledem k rozsahu návrhu možno zveřejnit jej na úřední desce v úplném znění, musí být na úřední desce uvedeno, o jaké opatření obecné povahy jde, čích zájmů se přímo dotýká, kde a v jaké lhůtě se lze s návrhem seznámit. Na internetu však musí být i v tomto případě zveřejněno úplné znění návrhu včetně odůvodnění. Návrh opatření obecné povahy musí být na úřední desce a současně na internetu zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Vhodné bude zveřejnit návrh ještě dalším v místě obvyklým způsobem, např. v místním tisku.

Správní orgán je dále povinen vyzvat dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky. Při stanovování okruhu dotčených osob správní orgán vychází nejen z vymezení v § 174 odst. 4 a 5, ale také z obecné definice dotčené osoby v § 2 odst. 3.

Řízení o návrhu opatření obecné povahy je podle § 172 odst. 3 písemné, pokud zvláštní zákon nestanoví nebo správní orgán neurčí, že se koná veřejné projednání návrhu. V takových případech správní orgán oznámí dobu a místo konání veřejného projednání na své úřední desce nejméně 15 dnů předem a toto oznámení zveřejní též na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se má opatření obecné povahy týkat. Veřejné projednání návrhu je na místě v případech, kdy se navrhované opatření obecné povahy bude dotýkat důležitých veřejných zájmů. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, je možné tuto dobu zkrátit; nestanoví-li zvláštní zákon jinak, musí zkrácená doba činit nejméně 5 dní.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *