6.2.7  Zrušení veřejnoprávní smlouvy

Pojem zrušení veřejnoprávní smlouvy podle § 167 je do jisté míry matoucí, neboť je shodný s předchozím pojmem zrušení (pro rozpor se zákonem). V tomto případě jde však o zrušení smlouvy dohodou stran, což bývá v soukromém právu nazýváno výstižnějším pojmem „skončení“ platnosti smlouvy, resp. smluvního vztahu. Navíc zrušení dle citovaného ustanovení kombinuje prvky dohody stran i autoritativního zrušení ze strany správního orgánu.

Přestože to zákon neříká výslovně, strany mohou „zrušit“ smlouvu vzájemnou dohodou z jakéhokoli důvodu, resp. i bez uvedení důvodu. Takovéto zrušení je fakticky úplnou změnou smlouvy. Vzhledem k tomu, že obsahem veřejnoprávní smlouvy mohou být nejen veřejnoprávní práva (jichž se strany mohou vzdát), ale i povinnosti (které musí strany plnit bez ohledu na svou vůli), je třeba ke zrušení smlouvy dohodou souhlasu správního orgánu, pokud jej bylo třeba i k jejímu uzavření (stejně jako je tomu u její změny podle § 166). V případě zrušení smlouvy volnou dohodou zaniká její platnost ke dni, který si strany určí.

Zákon dále definuje několik kvalifikovaných důvodů, pro které lze zrušit veřejnoprávní smlouvu dohodou, a pokud k dohodě nedojde, zruší ji na základě správního uvážení na návrh jedné ze stran správní orgán, který jinak rozhoduje o sporech z této smlouvy. Smluvní strana může podat písemný návrh na zrušení veřejnoprávní smlouvy:

  • bylo-li to ve veřejnoprávní smlouvě dohodnuto;
  • změní-li se podstatně poměry, které byly rozhodující pro stanovení obsahu veřejnoprávní smlouvy, a plnění této smlouvy nelze na smluvní straně z tohoto důvodu spravedlivě požadovat;
  • jestliže se veřejnoprávní smlouva dostala do rozporu s právními předpisy;
  • z důvodu ochrany veřejného zájmu; nebo
  • jestliže vyšly najevo skutečnosti, které existovaly v době uzavírání veřejnoprávní smlouvy a nebyly smluvní straně bez jejího zavinění známy, pokud tato strana prokáže, že by s jejich znalostí veřejnoprávní smlouvu neuzavřela.

Podá-li smluvní strana ze zákonem stanovených důvodů návrh na zrušení veřejnoprávní smlouvy a ostatní strany s ním vysloví souhlas, veřejnoprávní smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas poslední ze smluvních stran došel smluvní straně, která návrh podala. Pokud bylo k uzavření veřejnoprávní smlouvy třeba souhlasu správního orgánu, vyžaduje se jeho souhlas i ke zrušení veřejnoprávní smlouvy. Pokud některá ze stran se zrušením veřejnoprávní smlouvy nesouhlasí, může rozhodnout o zrušení smlouvy správní orgán na žádost smluvní strany, která podala návrh.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *