Domov » Publikace » Transparentní samospráva » Správní řád vstříc občanům » 6  Zvláštní typy správních aktů » 6.2  Veřejnoprávní smlouvy » 6.2.4  Přezkoumání souladu veřejnoprávní smlouvy s právními předpisy

6.2.4  Přezkoumání souladu veřejnoprávní smlouvy s právními předpisy

Vzhledem k tomu, že veřejnoprávní smlouvy mohou nahrazovat akty, které by jinak byly vydány ve formě správního rozhodnutí, je třeba nějakým způsobem řešit též otázky přezkumu smlouvy, a to co do věcné správnosti, souladu s právními předpisy a souladu s povinnostmi zúčastněných stran (ze strany správního orgánu zejména povinností hájit při uzavírání smlouvy či udělování souhlasu se smlouvou veřejný zájem). Právní úprava se zde významně odlišuje od klasické občanskoprávní materie, podle niž by šlo hovořit o „neplatnosti“ smlouvy. Správní řád považuje uzavřenou smlouvu za platnou a hovoří pouze o jejím „zrušení“.

Soulad veřejnoprávní smlouvy s právními předpisy lze přezkoumat (jen) z moci úřední. Strana veřejnoprávní smlouvy, která není správním orgánem, však může dát podle § 165 odst. 1 podnět k provedení přezkumného řízení do 30 dnů ode dne, kdy se o důvodu přezkumu dozvěděla. Ustanovení o podnětu je do jisté míry matoucí, neboť pokud by byla smlouva uzavřena v rozporu se zákonem, musel by se jí správní orgán zabývat z moci úřední, přičemž mu nic nebrání v tom, aby pro své rozhodnutí získal podklady a informace z jakéhokoli zdroje, včetně podnětu strany smlouvy či jiné dotčené osoby podaného i po lhůtě 30 dnů.

Veřejnoprávní smlouvu, která byla uzavřena v rozporu s právními předpisy, správní orgán zruší. Jestliže jsou v rozporu s právními předpisy jen některá ustanovení veřejnoprávní smlouvy, zruší se jen tato ustanovení, pokud z povahy veřejnoprávní smlouvy nebo z jejího obsahu anebo z okolností, za nichž byla uzavřena, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatních. Zrušení smlouvy se provádí opět ve formě řádného správního rozhodnutí umožňujícího eventuální napadení opravnými prostředky a přezkum. Zrušení smlouvy se provede s účinností ex nucn, čili nikoli zpětně, ale ode dne právní moci či předběžné vykonatelnosti rozhodnutí.

I při zrušení veřejnoprávní smlouvy se respektuje platnost úkonů, které na jejím základě vznikly do okamžiku zrušení. Podle § 165 odst. 5 se zrušení koordinačních a subordinačních veřejnoprávních smluv anebo zrušení jejich ustanovení nedotýká úkonů učiněných vůči třetím osobám smluvní stranou při výkonu působnosti převzaté od jiné smluvní strany na základě této veřejnoprávní smlouvy.

Po právní moci nebo předběžné vykonatelnosti zrušujícího rozhodnutí přechází působnost ve věcech smlouvy na správní orgány, které byly příslušné tyto úkony činit před uzavřením zrušené veřejnoprávní smlouvy, popřípadě na správní orgány, na něž příslušnost mezitím přešla v důsledku změny okolností rozhodných pro její určení. To platí obdobně i v případě zrušení souhlasu k uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 160.

Přezkum provádí:

  • u koordinačních a subordinačních veřejnoprávních smluv příslušný správní orgán oprávněný řešit spory z těchto smluv (§ 169 odst. 1,viz dále);
  • u smíšených veřejnoprávních smluv podle § 162 správní orgán nadřízený správnímu orgánu, jehož souhlasu bylo třeba k uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Účastníky řízení o přezkumu koordinačních a subordinačních veřejnoprávních smluv jsou smluvní strany a u smíšených veřejnoprávních smluv podle § 162 též správní orgán, jehož souhlasu bylo třeba k jejímu uzavření.

Pro přezkoumání souladu veřejnoprávní smlouvy s právními předpisy platí obdobně ustanovení o přezkumném řízení (§ 94–99) s tím, že správní orgán není vázán lhůtami uvedenými v § 96 odst. 1 a § 97 odst. 2; při určení účinků rozhodnutí se přiměřeně použije ustanovení § 99.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *