6.2.2.2  Veřejnoprávní smlouvy subordinační dle § 161

Jedná se o veřejnoprávní smlouvy uzavírané mezi správním orgánem a soukromou osobou.

Správní orgán může uzavřít veřejnoprávní smlouvu též s osobou, která by byla, příp. již je účastníkem podle § 27 odst. 1, kdyby probíhalo nebo již probíhá řízení podle části druhé, a to i namísto vydání rozhodnutí. Podmínkou vydání a účinnosti takovéto veřejnoprávní smlouvy je:

  • ustanovení zvláštního zákona, které tuto možnost výslovně připouští;
  • písemný souhlas ostatních osob, které by byly účastníky podle § 27 odst. 2 nebo 3; není-li tento souhlas získán, může správní orgán místo uzavření veřejnoprávní smlouvy vydat rozhodnutí ve správním řízení, v němž využije podkladů získaných při přípravě veřejnoprávní smlouvy; dojde-li k uzavření veřejnoprávní smlouvy po zahájení řízení, správní orgán usnesením řízení zastaví.

Při eventuálním neplnění povinností stanovených veřejnoprávní smlouvou může správní orgán smlouvu z úřední povinnosti zrušit a nahradit ji vydáním rozhodnutí, v němž povinnosti účastníka vymezí znovu, ovšem díky formě rozhodnutí vykonatelným (exekuovatelným) způsobem. Právě v tomto ohledu je spatřována vrchnostenská převaha správního orgánu nad druhou stranou smlouvy, jež by byla nemyslitelná v právu soukromém.

Možnost uzavírat veřejnoprávní smlouvy mezi správním orgánem a soukromým subjektem namísto standardního správního řízení přináší riziko zneužitelnosti, jestliže nebude (zvláštním předpisem) přesně upraven proces přijímání veřejnoprávní smlouvy a ani rámcově její obsah. V praxi hrozí, že žadatel představí potenciálním účastníkům řízení svůj záměr tak, že budou s obsahem navržené smlouvy souhlasit. Jelikož však smlouva nebude řešit problémy do detailu, jak je to obvyklé při vydávání rozhodnutí, bude docházet ke konfliktům následně, nikoliv k jejich řešení transparentní cestou v průběhu řízení.

Protože podmínkou účinnosti veřejnoprávní smlouvy je souhlas ostatních osob, které by jinak byly účastníky řízení podle § 27 odst. 2 nebo 3, lze v každém případě, pokud se tyto osoby obávají rizika zneužití, uzavření veřejnoprávní smlouvy zabránit, případně podmiňovat souhlas přesnými podmínkami jejího obsahu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *