Domov » Publikace » Transparentní samospráva » Správní řád vstříc občanům » 6  Zvláštní typy správních aktů » 6.2  Veřejnoprávní smlouvy » 6.2.2  Druhy veřejnoprávních smluv a předpoklady jejich uzavření

6.2.2  Druhy veřejnoprávních smluv a předpoklady jejich uzavření

6.2.2.1  Veřejnoprávní smlouvy koordinační dle § 160

Jsou to veřejnoprávní smlouvy uzavírané mezi správními orgány.

Mezi veřejnoprávní smlouvy koordinační řadíme v souladu s § 160 následující typy smluv:

  • veřejnoprávní smlouvy mezi státem, jinou veřejnoprávní korporací, jinou právnickou osobou zřízenou zákonem a jinou právnickou nebo fyzickou osobou, která vykonává zákonem nebo na základě zákona svěřenou působnost v oblasti veřejné správy, jejichž předmětem je plnění úkolů smluvních stran mimo přímého výkonu státní správy; tyto smlouvy mohou být uzavírány i bez výslovného zmocnění zákona tam, kde mají tyto orgány a osoby při plnění svých úkolů určitou volnost;
  • veřejnoprávní smlouvy mezi týmiž subjekty, jejichž předmětem je přímo výkon státní správy; takové smlouvy lze uzavírat, jen stanoví-li tak zvláštní zákon a jen se souhlasem nadřízeného správního orgánu; ten posuzuje veřejnoprávní smlouvu a její obsah z hlediska souladu s právními předpisy a veřejným zájmem a o svém souhlasu či nesouhlasu vydává správní rozhodnutí umožňující přezkum;
  • veřejnoprávní smlouvy mezi jednotlivými organizačními složkami státu navzájem nebo ve vztazích mezi nimi a jinými orgány veřejné moci, pro něž lze použít shora uvedené obdobně; spory z těchto smluv řeší správní orgán nejblíže společně nadřízený správním orgánům, jež jsou smluvními stranami, a není-li takového správního orgánu, řeší spor v dohodě ústřední správní úřady nadřízené těmto správním orgánům;
  • veřejnoprávní smlouvy mezi územními samosprávnými celky navzájem, jejichž předmětem je plnění úkolů vyplývajících z jejich samostatné působnosti při výkonu veřejné moci; tyto smlouvy lze uzavírat, jen stanoví-li tak zvláštní zákon.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *