6.2  Veřejnoprávní smlouvy

6.2.1  Pojem veřejnoprávních smluv

Základní definiční a obsahové vymezení veřejnoprávních smluv je provedeno v § 159 a násl., podle nichž platí, že:

  • veřejnoprávní smlouva je dvoustranný nebo vícestranný konsensuální právní úkon, který zakládá, mění nebo ruší práva a povinnosti v oblasti veřejného práva (v tom je její hlavní rozdíl oproti soukromoprávním smlouvám); účinky takové smlouvy jsou zásadně konstitutivní;
  • veřejnoprávní smlouvu lze uzavřít za účelem plnění úkolů ve veřejné správě; nesmí být přitom v rozporu s právními předpisy, nesmí je obcházet a musí být v souladu s veřejným zájmem; vzhledem k tomu, že správní orgány jsou samy povinny hájit veřejný zájem, nesmí být v rozporu s jejich právy a povinnostmi;
  • uzavření veřejnoprávní smlouvy nesmí snižovat důvěryhodnost veřejné správy, musí být účelné a správní orgán musí mít při jejím uzavírání za cíl plnění úkolů veřejné správy;
  • veřejnoprávní smlouva se vždy posuzuje podle svého skutečného obsahu; správní řád definuje pouze obecné hmotněprávní náležitosti smluv, jejich konkrétní obsah závisí vždy na zvláštních zákonech, které jejich uzavření předpokládají, a na vůli smluvních stran (právě v ní se projevuje prvek omezené, ale přesto smluvní volnosti či svobody);
  • při uzavírání smluv jedná za stát vedoucí příslušné organizační složky státu, v jejíž působnosti se smlouva uzavírá.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *