6.1.2  Postup správního orgánu podle části IV.

Podle § 155 odst. 1 je k podání vyjádření, osvědčení, sdělení a dalších aktů podle části čtvrté příslušným kterýkoli věcně příslušný správní orgán, jestliže to nevylučuje povaha těchto aktů. Z uvedeného vyplývá, že žadatel o akt dle části čtvrté musí oslovit věcně příslušný správní orgán, nikoli však místně příslušný správní orgán. Jinými slovy zákon zde stanoví, že místně příslušnými jsou všechny věcně příslušné správní orgány na území České republiky.

Univerzální místní příslušnost mohou v konkrétních případech vylučovat buď zvláštní předpisy, pokud stanoví výlučnou místní příslušnost, nebo ji mohou vylučovat skutkové okolnosti, které může posoudit pouze ten správní orgán, který k nim má podklady.

Zvláštní předpisy stanovují podmínky pro vydání správního aktu podle části IV. správního řádu. Správní orgán nemá prostor pro uvážení, zda vydá osvědčení, vyjádření nebo jiný správní akt, pokud jsou tyto podmínky splněny. Pokud správní orgán shledá, že nelze požadovaný akt vydat, je povinen o tom na požádání písemně uvědomit dotčenou osobu a sdělit důvody, které k tomuto závěru vedly. Proti tomuto sdělení může dotčená osoba podat stížnost podle § 175.

Jestliže vyjádření, osvědčení nebo sdělení trpí vadami, které lze opravit, aniž tím bude způsobena újma některé z dotčených osob, správní orgán je opraví usnesením, které se pouze poznamená do spisu (§ 156 odst. 1). Akt správního orgánu podle části čtvrté, který je v rozporu s právními předpisy a který nelze opravit, zruší podle § 156 odst. 2 usnesením správní orgán, který jej vydal nebo učinil, a to s účinky ex tunc, tedy od samého počátku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *