6.1.1  Působnost části čtvrté

Komplikace při aplikaci této části bude jistě činit vymezení okruhu činností správním řádem podané definicí v kruhu. Podle § 154 postupuje správní orgán při vydávání vyjádření, osvědčení a sdělení podle části IV. a I., obdobně použije některá ustanovení z části II. a III. (např. o doručování) a přiměřeně i ustanovení dalších částí zákona. V souladu s § 177 odst. 2 se postupuje podle části IV. také při úkonech, na které se nevztahuje část. II. a III. A na konec § 158 odst. 1 stanoví, že obdobně se použije část IV. i na úkony, které nejsou upraveny v části I., III., IV., V. a VI.

Závěr z výkladu uvedených ustanovení je takový, že část IV. se použije na veškerou činnost správního orgánu, pokud pro ní není stanovena žádná jiná úprava. Znamená to, že se použije na činnost správních orgánů, která není ani formálním správním řízením podle části druhé nebo třetí, ani neformálním správním řízením podle části čtvrté, ani postupem vedoucím k uzavření veřejnoprávní smlouvy podle části páté, ani opatřením obecné povahy podle části šesté a dokonce není vůbec postupem správního orgánu při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy podle části první. Lze uvést, že části IV. bude podléhat např. osvědčení nebo potvrzení o státním občanství, souhlas stavebního úřadu se zkušebním provozem stavby nebo ověření pravosti podpisů a shody kopií a opisů listin s originály. Z předloženého příkladného výčtu je navíc zřejmé, že nepůjde jen o akty ve zvláštních předpisech výslovně označené jako vyjádření, osvědčení a sdělení, ale o všechny, které lze materiálně podřadit pod tyto pojmy.

Při vydávání vyjádření, osvědčení a sdělení tak správní orgán postupuje doslovně podle § 154§ 158 a v souladu s obecnými zásadami činnosti podle části I. Dále se nesmí nijak odchýlit od ustanovení části VII. a VIII., protože tyto se aplikují na veškeré postupy podle správního řádu, upravené v částech předchozích.

Jde o:

 • § 175: stížnosti,
 • § 177: odkaz na absolutní závaznost základních zásad činnosti správních orgánů a na potřebu minimální úpravy procesního postupu,
 • § 178: nadřízený správní orgán,
 • § 179–183: přechodná ustanovení,
 • § 184: účinnost.

Obdobně, podle právních zvyklostí tedy v plném rozsahu, se použijí ustanovení části II. a III.:

 • § 10: věcná příslušnost,
 • § 11: místní příslušnost,
 • § 12: postoupení pro nepříslušnost,
 • § 13: dožádání,
 • § 14: vyloučení z projednávání a rozhodování věci pro podjatost,
 • § 15: vedení řízení v písemné formě oprávněnými úředními osobami a povinnost jejich mlčenlivosti,
 • § 16: jednací jazyk český (a slovenský!), úprava překladů z jiných jazyků, právo na tlumočníka či prostředníka, úprava tlumočení pro osoby neslyšící a hluchoslepé,
 • § 19: obecná ustanovení o doručování písemností včetně možnosti doručovat na elektronickou adresu, pokud o to účastník požádá,
 • § 20: způsob doručování fyzickým osobám,
 • § 21: způsob doručování právnickým osobám,
 • § 22: způsob doručování do ciziny,
 • § 23: uložení zásilky, nelze-li ji doručit,
 • § 24: fiktivní doručení pro případ, že si adresát zásilku do 10 dnů nevyzvedne nebo přijetí odepře,
 • § 25: doručování veřejnou vyhláškou,
 • § 26: úřední deska,
 • § 29: procesní způsobilost osob,
 • § 30: jednání za právnické osoby,
 • § 31: zástupce účastníka (kupodivu však nikoli zákonný zástupce a opatrovník podle § 32),
 • § 33: zmocněnec účastníka na základě udělené plné moci,
 • § 34: jednání správního orgánu se zmocněncem,
 • § 35: společný zmocněnec a společný zástupce,
 • § 37: náležitosti a způsob podání,
 • § 40: počítání času,
 • § 62: pořádková pokuta za vážné ztěžování postupu v řízení až do 50.000,- Kč,
 • § 63: vykázání z místa konání úkonu,
 • § 134: řízení před kolegiálním orgánem,
 • § 137: vysvětlení,
 • § 142 odst. 1, 2: řízení o určení právního vztahu.

Přiměřeně se použijí další ustanovení správního řádu, pokud jsou potřebná:

 • § 17: správní spis,
 • § 18: protokol,
 • § 27 odst. 1 písm. a): žadatel,
 • § 32: zákonný zástupce a opatrovník,
 • § 36: úkony účastníků,
 • § 38: nahlížení do spisu,
 • § 39: lhůty k provedení úkonu účastníka,
 • § 41: navrácení v předešlý stav,
 • § 42: podněty k zahájení řízení ,
 • § 43: odložení věci,
 • § 44: zahájení řízení,
 • § 48: překážky řízení,
 • § 49: ústní jednání,
 • § 50: podklady pro rozhodnutí,
 • § 57: předběžné otázky,
 • § 58–61, 63: zajištění účelu a průběhu řízení,
 • § 64–66: přerušení a zastavení řízení,
 • § 71: lhůty pro vydání rozhodnutí,
 • § 72: oznamování rozhodnutí,
 • § 77–78: nicotnost rozhodnutí,
 • § 79: náklady řízení,
 • § 80: ochrana před nečinností,
 • § 94–99: přezkumné řízení (viz odkaz v § 156 odst. 2),
 • § 101–102: nové rozhodnutí,
 • § 130: příslušnost orgánu veřejnoprávní korporace nebo jiné právnické osoby,
 • § 131–132: změny příslušnosti a setrvání příslušnosti,
 • § 135: součinnost Policie České republiky,
 • § 138: zajištění důkazu,
 • § 139: předběžná informace,
 • § 140: společné řízení.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *