Domov » Publikace » Transparentní samospráva » Správní řád vstříc občanům » 5  Opravné prostředky » 5.3  Uspokojení účastníka po podání žaloby ve správním soudnictví

5.3  Uspokojení účastníka po podání žaloby ve správním soudnictví

Specifickým typem (sui generis) opravného prostředku je “uspokojení účastníka po podání žaloby ve správním soudnictví” podle § 153 správního řádu. Fakticky se jedná o obnovu řízení odvolacím orgánem (po podání žaloby) a vydání nového rozhodnutí, nahrazujícího rozhodnutí žalované. Určitý problém může nastat při výkladu, kdy toto nové rozhodnutí nabude právní moci. Podle ustanovení § 153 k tomu dojde dnem právní moci rozhodnutí soudu o zastavení řízení o žalobě podané proti původnímu rozhodnutí. Soud postupuje podle ustanovení § 62 zákona č. 150/2002 Sb. Soudního řádu správního. Důvodem pro zastavení řízení je zánik žalovaného rozhodnutí (důsledek jeho nahrazení rozhodnutím novým). Z této zákonné konstrukce tak vyplývá, že některé účinky nového rozhodnutí (konkrétně nahrazení původního rozhodnutí) nastanou ještě před nabytím jeho právní moci (v důsledku jeho účinku totiž zanikne původní správní rozhodnutí, to je důvod pro zastavení soudního řízení, čímž nabude nové správní rozhodnutí právní moc…). Jedná se o vskutku překombinovanou konstrukci. Jednodušší a logičtější by bylo, kdyby původní (žalované) rozhodnutí bylo nahrazeno až v důsledku nabytí právní moci nového rozhodnutí, což by bylo nesporným důvodem pro zastavení soudního řízení.

Nicméně vycházejme z existující zákonné konstrukce. Nové rozhodnutí je meritorním rozhodnutím (podle § 67 a následujících). Musí být oznámeno všem účastníkům řízení (§ 72). Sdělí-li žalobce soudu, že je uspokojen, platí, že se vzdal práva na odvolání nebo rozklad; právo podat odvolání nebo rozklad nemají ani ostatní účastníci. Ovšem není-li žalobce novým rozhodnutím uspokojen, pak (s argumentací a contrario) může v zákonné lhůtě podat proti tomuto novému rozhodnutí odvolání (§ 81) či rozklad (§ 152) a stejně tak i ostatní účastníci. Výslovně je vyloučeno jen přezkumné řízení.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *