5.2  Rozklad

Proti rozhodnutí, které vydal ústřední správní úřad, ministr, státní tajemník ministerstva nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu v prvním stupni, se nepodává odvolání ale „rozklad“ (§ 152). O rozkladu se rozhoduje na základě návrhu rozkladové komise. Pro řízení o rozkladu se použijí ustanovení o odvolacím řízení s touto podstatnou výjimkou: v řízení o rozkladu lze (nestanoví-li zvláštní zákon další možnosti)

  • napadené rozhodnutí zrušit nebo změnit, pokud se tím plně vyhoví rozkladu a jestliže tím nemůže být způsobena újma žádnému z účastníků, ledaže s tím všichni, jichž se to týká, vyslovili souhlas, nebo
  • rozklad zamítnout.

Jedná se o značně problematické ustanovení: nevysloví-li souhlas se zrušením rozhodnutí účastník, v jehož prospěch bylo vydáno nezákonné rozhodnutí, pak se rozklad zamítne a potvrdí toto nezákonné rozhodnutí… Správní řád je v tomto vnitřně rozporný, postup podle § 152 odstavce 5 je porušením zásady zákonnosti (§ 2 odstavec 1). Jedná se o ustanovení se zřetelným korupčním potenciálem. Lze očekávat, že toto ustanovení bude brzy napadeno stížností u Ústavního soudu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *