5.1.4  Postup odvolacího správního orgánu

Poté, co je spis předán odvolacímu orgánu (v třicetidenní lhůtě podle § 88), počne běžet lhůta k vydání rozhodnutí o odvolání. Ta je určena stejně jako lhůta pro vydání prvostupňového rozhodnutí (§ 90 odstavec 6 odkazující na § 71).

Podle ustanovení § 89 odstavce 2 “Odvolací správní orgán přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy. Správnost napadeného rozhodnutí přezkoumává jen v rozsahu námitek uvedených v odvolání, jinak jen tehdy, vyžaduje-li to veřejný zájem. K vadám řízení, o nichž nelze mít důvodně za to, že mohly mít vliv na soulad napadeného rozhodnutí s právními předpisy, popřípadě na jeho správnost, se nepřihlíží; tímto ustanovením není dotčeno právo na náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem.”

S ohledem na to, že Česká republika je Ústavou deklarována jako právní stát (a nejen z tohoto důvodu), existuje veřejný zájem na zákonnosti správního rozhodování. Je-li tedy napadené rozhodnutí zjevně nesprávné (ač jinak v zákonem obecně stanovených mezích), čímž může být porušena zásada rozhodování bez nedůvodných rozdílů v obdobných případech (§ 2 odstavec 4), je zde s ohledem na veřejný zájem na zákonnosti rozhodování nutno přezkoumat tuto nesprávnost, i když nebyla v odvolání namítnuta.

V případě, že odvolací orgán dojde k názoru, že k některým vadám řízení nebude přihlížet, musí v odůvodnění svého rozhodnutí pečlivě odůvodnit, jak dospěl k názoru, že tyto vady nemohly mít vliv na soulad napadeného rozhodnutí s právními předpisy, popřípadě na jeho správnost. Jestliže tak neučiní, může být podezříván ze zneužití daného ustanovení zákona ke krytí nezákonností prvostupňového orgánu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *