5.1.3  Nové důkazy v odvolacím řízení

V podaném odvolání může účastník tvrdit „nové skutečnosti“ či navrhovat „nové důkazy“ (nic mu to nezakazuje), avšak podle ustanovení § 82 odstavce 4 správního řádu se k ním přihlédne „jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve“. Předně je nutno uvést, že toto omezení se týká pouze skutečností či důkazů (prokazujících takové skutečnosti), o kterých neví správní orgán ze své úřední činnosti, nevyplývají ze spisu anebo je neměl pořídit sám správní orgán z titulu, že vede řízení (viz § 6 odstavec 2 správního řádu). V případě, že se jedná o „nové skutečnosti“ (návrhy důkazů), které neměl a nemohl správní orgán zjistit z úřední povinnosti, je nutno posuzovat, jestli tyto skutečnosti nemohl účastník uplatnit dříve. Zde je nutno zkoumat tyto důvody:

  • účastník sám o těchto nově uváděných skutečnostech nevěděl (například jeden účastník se dozví informaci významnou pro rozhodnutí, kterou jiný účastník dosud tajil);
  • účastník nevěděl, že jsou dané skutečnosti pro rozhodování relevantní a proto neměl důvod je uplatnit; toto může nastat
    • buď proto, že nevěděl, že dané skutečnosti jsou právně relevantní. Pak je na místě, zkoumat, jestli byl řádně poučen tak, aby efektivně mohl hájit svá práva. Jestliže ne, nemůže toto být k jeho tíži a k těmto skutečnostem je nutno přihlédnout. Od účastníků je totiž možno vyžadovat jen tvrzení takových skutečností, o kterých vědí, že jsou v daném řízení z právního hlediska relevantní.
    • anebo proto, že dané skutečnosti jsou věcně relevantní. Například v řízení, kde se uplatňuje zásada koncentrace řízení, podá jeden účastník písemné vyjádření obsahující skutečnosti, které ovlivní výsledné rozhodnutí, ale ostatní účastníci neměli šanci na tyto skutečnosti reagovat uvedením jiných skutečností (například navrhovatel částečně pozmění projekt).

Jak je vidět, ve výše uvedených případech se jedná o skutečnosti, ke kterým musí odvolací správní orgán přihlédnout.

Při zvažování, jestli k novým skutečnostem (a navrženým důkazům) přihlédnout či ne, je také potřeba pamatovat na to, aby přijaté řešení odpovídalo okolnostem daného případu (§ 2 odstavec 4). Podle této „základní zásady“ je třeba dát přednost zohlednění tvrzených skutečností před jejich přehlížením. V případě, že by nově uvedené skutečnosti měly význam pro ochranu veřejného zájmu, musí k ním odvolací správní orgán přihlédnout z úřední povinnosti (viz § 89 odstavec 2).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *