4.8.2  Druhy opatření proti nečinnosti

Pokud nadřízený správní orgán shledá, že je žádost důvodná, může podle § 80 odst. 4 a podle konkrétních okolností:

  • přikázat nečinnému správnímu orgánu, aby ve stanovené lhůtě učinil potřebná opatření ke zjednání nápravy nebo vydal rozhodnutí, případně mezitímní rozhodnutí nebo rozhodnutí v části věci (např. ve vztahu alespoň k některým účastníkům);
  • převzít věc a rozhodnout namísto nečinného správního orgánu sám („atrakce“);
  • pověřit jiný správní orgán ve svém správním obvodu vedením řízení („delegace“);
  • přiměřeně prodloužit zákonnou lhůtu pro vydání rozhodnutí.

Výběr nejvhodnějšího opatření činí nadřízený správní úřad v rámci správního uvážení a není při tom vázán obsahem žádosti účastníka. Jednotlivá opatření proti nečinnosti lze kombinovat a použít jich zároveň více, pokud je to vhodné (§ 148 odst. 3).

Kromě výše uvedených opatření, výslovně uvedených ve správním řádu, může dále nadřízený orgán použít i jiné prostředky nápravy z oblasti pracovně- či trestněprávní (např. napomenutí konkrétního zaměstnance, který nečinnost zavinil, kárné či disciplinární opatření, odebrání osobního příplatku, prémií apod., upozornění na možnost výpovědi z důvodu porušení pracovní kázně, případně samotná výpověď při opakování nečinnosti, až po podání trestního oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele či jeho nedbalostní formy dle § 158 nebo 159 trestního zákona).

Přikázání provedení opatření nebo vydání rozhodnutí se provádí písemným opatřením (dopisem nadřízeného úřadu) bez stanovené formy. Další způsoby se provádějí ve formě usnesení. Toto usnesení se podle § 80 odst. 6 oznamuje správním orgánům, jichž se týká (tedy vždy nečinnému správnímu orgánu a případně správnímu orgánu, jemuž je věc postoupena) a účastníkům podle § 27 odst. 1. Ostatní účastníci se o něm „vyrozumí“ veřejnou vyhláškou (tzn. usnesení jim není doručováno a tedy ani oznamováno, viz § 72 odst. 1). Pouze účastníci podle § 27 odst. 1 by tedy teoreticky mohli proti takovémuto usnesení podat odvolání.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *