4.8.1  Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti

O uplatnění opatření proti nečinnosti žádá účastník po uplynutí lhůt pro vydání rozhodnutí nebo pro zahájení řízení (§ 80 odst. 3). Může žádat kterýkoli z účastníků podle § 27 odst. 1, 2 a 3. Při splnění podmínek, tedy pokud již uběhla správnímu orgánu lhůta, je na uplatnění opatření proti nečinnosti právní nárok.

Podání žádosti o uplatnění opatření proti nečinnosti samozřejmě předpokládá, že jde o kvalifikovanou nečinnost, tj. takovou, jež se dotýká práv účastníka. Takovou nečinností bude situace, kdy správní orgán buď vůbec nezahájí řízení nebo nevydá rozhodnutí ve věci samé. Neprovedení běžných procesních úkonů při vedení řízení, které nezakládají, nemění ani neruší práva účastníků, nelze napadat postupem dle § 80.

Vzhledem k tomu, že prostředky ochrany proti nečinnosti má v rukou nadřízený správní orgán, měla by být i žádost o jejich uplatnění adresována nadřízenému organu. Pokud by účastník podal žádost o opatření proti nečinnosti u orgánu prvního stupně, je tento orgán povinen ji postupem podle § 12 nadřízenému orgánu bezodkladně postoupit. Pokud je žádost oprávněná, může, resp. musí nečinný správní orgán samozřejmě sám učinit opatření k nápravě, tj. zahájit požadovanou činnost, a tuto skutečnost následně sdělit orgánu nadřízenému. Postoupení žádosti ­však z tohoto důvodu nesmí odkládat.

Pokud účastník řízení podá řádnou žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti, musí se jí nadřízený správní orgán zabývat. Povinnost nadřízeného úřadu jednat vyplývá z § 80 odst. 1, 2, které jsou formulovány kategoricky tak, že nevydá-li správní orgán rozhodnutí v zákonné lhůtě nebo nezahájí-li vůbec řízení, nadřízený správní orgán „učiní opatření proti nečinnosti z moci úřední“, jakmile se o tom dozví. Formulace, že nadřízený orgán za přesně popsaných podmínek cosi „učiní“, znamená, že tak učinit musí. Jeho reakce tedy závisí pouze na tom, zda k překročení lhůt objektivně došlo, nikoli na jeho subjektivním uvážení. To vyplývá i z formulace § 80 odst. 3, který dává účastníku právo žádat po uplynutí lhůt o provedení opatření proti nečinnosti. Jedná se o subjektivní procesní právo účastníka, jemuž musí odpovídat aktivní povinnost nadřízeného úřadu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *