4.8  Ochrana proti nečinnosti správního orgánu

Správní řád v § 6 deklaruje povinnost správních orgánů jednat celkově bez zbytečných průtahů a jednotlivé úkony provádět v zákonem stanovené lhůtě, nebo ve lhůtě přiměřené, není-li zákonná lhůta stanovena. To zcela odpovídá dikci čl. 38 odst. 2 Listiny a čl. 6 odst. 1 Úmluvy.

V naprosté většině správních řízení se použijí lhůty pro rozhodnutí uvedené v § 71 správního řádu, tedy:

  • zásadně bez zbytečného odkladu, tj. co nejrychleji, okamžitě, obratem,
  • do 30 dnů, pokud nelze vydat rozhodnutí bezodkladně (půjde o případy, kdy správní orgán musí zjišťovat skutkový stav věci nad rámec předložených listin, doručovat dalším účastníků řízení a jiné případy, v nichž splnění právních povinností brání správnímu orgánu rozhodnout okamžitě),
  • do 60 dnů, pokud nelze vydat rozhodnutí do 30 dnů (půjde o případy, kdy správní orgán musí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, někoho předvolat nebo nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ; blíže viz výklad o lhůtách k vydání rozhodnutí).

Nevydá-li správní orgán rozhodnutí v zákonné lhůtě, nadřízený správní orgán učiní z moci úřední opatření proti nečinnosti, jakmile se o tom dozví. Opatření proti nečinnosti učiní nadřízený správní orgán i tehdy, nezahájí-li příslušný správní orgán řízení ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o skutečnostech odůvodňujících zahájení řízení z moci úřední. Opatření proti nečinnosti může nadřízený správní orgán učinit i v případě, kdy je z okolností zjevné, že příslušný správní orgán lhůtu nedodrží.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *