4.7  Zastavení řízení

Důvody pro zastavení řízení nalezneme v zákoně v zásadě v ustanovení § 66, ve všech případech jde o důvody obligatorní. Vydáním usnesení o zastavení řízení končí řízení bez toho, aby bylo vydáno rozhodnutí o věci samé.

Řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže:

  • žadatel vzal svou žádost zpět; jestliže je žadatelů více, musí se zpětvzetím souhlasit všichni žadatelé; ve sporném řízení správní orgán řízení nezastaví, pokud se zpětvzetím odpůrce z vážných důvodů nesouhlasí (§ 66 odst. 1 písm. a);
  • byla podána žádost zjevně právně nepřípustná; zjevně nepřípustnou žádost zákon nedefinuje, pouze uvádí, že takovou žádost správní orgán neprojedná a řízení zastaví (§ 66 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 45 odst. 3);
  • žadatel v určené lhůtě neodstranil podstatné vady žádosti, které brání pokračování v řízení (§ 66 odst. 1 písm. c); o takovou vadu se typicky jedná v případě, kdy zákon předepisuje, jaké všechny doklady je povinen žadatel k žádosti přiložit, a žadatel tak i přes prokazatelnou výzvu a poučení o následcích neučiní;
  • žadatel ve stanovené lhůtě nezaplatil správní poplatek, k jehož zaplacení byl v řízení povinen (§ 66 odst. 1 písm. d);
  • zjistí překážku řízení spočívající v tom, že o stejné věci z téhož důvodu již bylo zahájeno řízení u jiného správního orgánu, neboli pro překážku Litispendence je překážka zahájeného řízení spočívající v tom, že o téže věci nemá probíhat současně několik řízení. Řízením o téže věci se rozumí řízení o tomtéž nároku, mezi týmiž účastníky, na podkladě téhož skutkového děje.litispendence; stejnou překážkou je skutečnost, že totéž právo již bylo přiznáno nebo tatáž povinnost již byla uložena, neboli pro překážku res iudicata (§ 66 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 48 odst. 1), nebo skutečnost, že žádost již byla dříve zamítnuta; zákon naopak výslovně stanoví, že v takovém případě je možné provést nové řízení a vydat nové rozhodnutí (§ 101 písm. b);
  • žadatel zemřel nebo zanikl, pokud v řízení nepokračují právní nástupci nebo další žadatelé; obdobným důvodem je zánik věci nebo práva, kterého se řízení týká; řízení je zastaveno dnem, kdy se správní orgán o úmrtí nebo zániku žadatele nebo o zániku věci nebo práva dozvěděl;
  • žádost se stala zjevně bezpředmětnou; žádost není zjevně bezpředmětná, jestliže ji ze zákonných důvodů nelze vyhovět, v takovém případě správní orgán žádost zamítá v meritorním rozhodnutí; z dalších důvodů stanovených zákonem.

Řízení vedené z moci úřední správní orgán usnesením zastaví, jestliže:

  • zjistí, že u některého správního orgánu již před zahájením tohoto řízení bylo zahájeno řízení v téže věci, neboli pro překážku Litispendence je překážka zahájeného řízení spočívající v tom, že o téže věci nemá probíhat současně několik řízení. Řízením o téže věci se rozumí řízení o tomtéž nároku, mezi týmiž účastníky, na podkladě téhož skutkového děje.litispendence (§ 66 odst. 2); tento důvod může v praxi nezřídka nastat v případě sankčních řízení, pokud zákon umožňuje, aby řízení vedlo a rozhodnutí vydalo více správních orgánů; příkladem může být vodní zákon, podle nějž pokuty za stejná porušení právních předpisů mohou ukládat jak Česká inspekce životního prostředí, tak obecní úřad obce s rozšířenou působností (§ 106, 112 a 124 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách);
  • v řízení, ve kterém nemohou pokračovat právní nástupci, odpadl jeho důvod, zejména jestliže účastník zemřel nebo zanikl, anebo zanikla věc nebo právo, jehož se řízení týká; toto usnesení se pouze poznamená do spisu (§ 66 odst. 2); pod odpadnutí důvodu bude zřejmě potřeba širším výkladem podřadit také situace, kdy v řízení z moci úřední dojde správní orgán po provedení řízení k závěru, že nejsou dány podmínky pro vydání rozhodnutí, kterým by někomu uložil, změnil či zrušil povinnost nebo přiznal, změnil či zrušil právo.

Zastavení řízení je možné provést v kterékoliv fázi řízení, tedy i při projednávání odvolání. Může tak v případech uvedených v § 88 odst. 2 učinit ještě prvoinstanční orgán (pokud bylo již podáno odvolání, ale prvoinstanční orgán jej dosud nepostoupil nadřízenému) nebo i nadřízený orgán, kterému to výslovně umožňuje § 90 odst. 4.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *