4.6  Přerušení řízení

Přerušením řízení dochází k zastavení běhu lhůt v řízení. Znamená to, že po dobu přerušení řízení neběží lhůty pro vydání rozhodnutí ani pro jednotlivé úkony. Správní orgán musí o přerušení řízení vydat usnesení. Proti němu je možné podat odvolání, které nemá odkladný účinek.

Existují situace vzniklé v průběhu správního řízení, které správní orgán může řešit přerušením řízení, pokud uváží, že se jedná o vhodný postup respektující zejména základní zásady činnosti správních orgánů. Správní řád však určuje také situace, kdy nenechává prostor pro správní uvážení a správní orgán musí při splnění předpokladů řízení přerušit vždy.

Jednotlivé důvody k přerušení řízení jsou koncentrovány v ustanovení § 64.

Správní orgán může řízení usnesením přerušit:

 • současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti podle § 45 odst. 2;
 • současně s výzvou k zaplacení správního poplatku, který je spojen s určitým úkonem v řízení, a s určením lhůty k jeho zaplacení; v řízení pokračuje, jakmile mu byl předložen doklad o zaplacení správního poplatku;
 • probíhá-li řízení o předběžné otázce nebo správní orgán
  • dal k takovému řízení sám podnět podle § 57 odst. 1 písm. a);
  • 2. vyzval účastníka nebo jinou osobu, aby podala žádost o zahájení řízení o předběžné otázce podle § 57 odst. 1 písm. b);
  • anebo 3. zahájil sám řízení o předběžné otázce, k jejímuž řešení je příslušný, o níž však nejde rozhodnout ve společném řízení podle § 57 odst. 4;
 • do doby ustanovení opatrovníka procesně nezpůsobilému účastníkovi,
 • v řízení z moci úřední na požádání účastníka z důležitých důvodů, není-li to v rozporu s veřejným zájmem, pokud s tím souhlasí všichni účastníci, vůči nimž řízení směřuje (nebo-li účastníci uvedení v § 27 odst. 1 písm. b).

V řízení o žádosti je správní orgán povinen řízení přerušit:

 • na požádání žadatele; jestliže je žadatelů více, může tak učinit jen za podmínky, že s přerušením souhlasí všichni (§ 64 odst. 2);
 • jedná-li se o řízení s předstihem žádosti (§ 145); v takovém případě vede správní orgán řízení jen o žádosti nebo žádostech s nejlepším pořadím a řízení o ostatních žádostech přeruší; pokud správní orgán zamítne žádost nebo žádosti s nejlepším pořadím, pokračuje v řízení o další žádosti.
 • v souvislosti s řízením o výběru žádosti, pokud mu před vyhlášením řízení o výběru dojde žádost ve věci, o které se bude rozhodovat výběrem (§ 146 odst. 3); v řízení o této žádosti pokračuje v rámci řízení o výběru po jeho zahájení (po 15 dnech od jeho vyhlášení na úřední desce).

Správní orgán přeruší řízení o žádosti i řízení zahájené z úřední povinnosti vždy, když se dozví o tom, že probíhá řízení o vydání závazného stanoviska (§ 149 odst. 2, viz předchozí kapitola 4.5.3).

Řízení lze obecně přerušit na dobu nezbytně nutnou. U většiny důvodů pro přerušení řízení je ovšem správní orgán povinen určit konkrétní lhůtu. Děje se tak při přerušení z důvodů nutnosti doplnit žádost (povinnost určit lhůtu vyplývá z § 45 odst. 2), zaplatit správní poplatek a při přerušování řízení na návrh účastníka. V ostatních případech je řízení přerušeno „na neurčito“, nebo-li do doby odpadnutí překážky, která přerušení způsobila.

Odpadne-li překážka nebo uplyne lhůta stanovená pro přerušení řízení, správní orgán musí v řízení pokračovat. O tom, že se v řízení pokračuje, se nevydává usnesení. Správní orgán o něm pouze vyrozumí účastníky a provede o tom záznam do spisu. Pro případ, že by lhůta pro vydání rozhodnutí měla uplynout dříve než 15 dní od chvíle, kdy skončilo přerušení řízení, stanoví zákon fikci, že lhůta neskončí dříve než po 15 dnech.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *