4.5.3  Závazná stanoviska

Některé právní předpisy stanoví, že nezbytným podkladem správního rozhodnutí musí být správní akt jiného správního orgánu. Vydání výsledného rozhodnutí musí v těchto případech předcházet souhlas, vyjádření, povolení, závazné stanovisko či jinak označený správní akt tzv. dotčeného správního orgánu (§ 136). Tyto „podkladové akty“ mají mnohdy podobu samostatného správního rozhodnutí (ve smyslu § 67 odst. 1 správního řádu). Vede se o nich správní řízení, mají své účastníky, účastníci se mohou odvolat a v případě neúspěchu se obrátit také na soud. Při jejich vydávání se postupuje v plném rozsahu podle části druhé správního řádu a platí o nich vše, co bylo a dále bude uvedeno o vydávání správních rozhodnutí. Příkladem může být povolení k umístění staveb velkých zdrojů znečištění podle zákona o ovzduší, které se vydává jako podklad pro územní rozhodnutí.

Bohužel právní řád nepoužívá jednotnou terminologii. Existují tak úkony správních orgánů označené jako „závazné stanovisko“, které však jsou samostatným správním rozhodnutím a na něž se proto nevztahuje dále zmíněná úprava obsažená v § 149 správního řádu. Příkladem jsou závazná stanoviska orgánů státní památkové péče, vydávaná při obnově kulturních památek nebo závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do významných krajinných prvků podle zákona o ochraně přírody a krajiny.

Stanoví-li zvláštní zákon, že obsah podkladového úkonu dotčeného správního orgánu je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí, jde o závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu. Zdůrazňujeme ovšem, že o závazné stanovisko se jedná pouze, pokud podkladový úkon dotčeného správního orgánu není sám správním rozhodnutím vydaným ve správním řízení. Do budoucna lze předpokládat (z hlediska právní jistoty dotčených osob a samotných správních orgánů by to bylo přinejmenším vhodné), že zvláštní předpisy, na jejichž základě jsou podkladové akty vydávány, výslovně stanoví, v kterých případech se jedná o závazná stanoviska ve smyslu § 149 odst. 1 správního řádu.

Závaznost stanoviska se projevuje v tom, že jestliže bylo v průběhu řízení o žádosti vydáno závazné stanovisko, které znemožňuje žádosti vyhovět, neprovádí správní orgán další dokazování a žádost zamítne (§ 149 odst. 3). Znamená to, že závazné stanovisko není možné překonat postupem podle ustanovení upravujících řešení rozporů mezi správním orgánem, který vede řízení, a dotčenými orgány (§ 136 odst. 6).

Správní řád neupravuje speciálně proceduru vydávání závazných stanovisek. Uvádí pouze, že správní orgán vydávající rozhodnutí usnesením přeruší řízení, jestliže se dozvěděl, že probíhá řízení, v němž má být vydáno závazné stanovisko (§ 149 odst. 2). Pokud zvláštní předpis nestanoví jinak, budou tedy správní orgány při vydávání závazných stanovisek postupovat podle části čtvrté správního řádu, upravující vydávání vyjádření, osvědčení a sdělení (§ 158 odst. 1, § 177 odst. 2, § 180 odst. 2), tedy s možností obdobného a přiměřeného použití většiny ustanovení části druhé a třetí (viz § 154).

Speciální pravidla však správní řád určuje pro přezkoumávání závazného stanoviska v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí, jehož je závazné stanovisko podkladem. V § 149 odst. 4 stanoví, že pokud odvolání směřuje proti obsahu závazného stanoviska, vyžádá odvolací správní orgán potvrzení nebo změnu závazného stanoviska od správního orgánu nadřízeného správnímu orgánu příslušnému k vydání závazného stanoviska. Tomuto správnímu orgánu zasílá odvolání spolu s vyjádřením správního orgánu prvního stupně a s vyjádřením účastníků. Po dobu vyřizování neběží lhůty k vydání rozhodnutí o dovolání.

Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný nadřízený správní orgán správního orgánu, který vydal závazné stanovisko. Jestliže správní orgán při své úřední činnosti zjistí, že jiný správní orgán učinil nezákonné závazné stanovisko, dá podnět správnímu orgánu příslušnému k přezkumnému řízení a vyčká jeho rozhodnutí.

Zrušení nebo změna závazného stanoviska je v případě, že rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, již nabylo právní moci, důvodem obnovy řízení.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *