4.5.2  Usnesení

Jak již bylo uvedeno výše, druhým základním typem rozhodnutí, které správní řád výslovně upravuje, je usnesení. Usnesením rozhoduje správní orgán v případech, kdy tak výslovně stanoví zákon (§ 76 odst. 1). Usnesením správní orgán zpravidla činí průběžná opatření, kterými zajišťuje hladký průběh řízení a řeší některé další procesní otázky. Neznamená to ovšem, že se jedná o méně významné úkony. Usnesením se totiž rozhoduje také o zastavení řízení nebo o některých citelných vynucovacích opatřeních sloužících k zajištění účelu řízení.

Usnesením správní orgány rozhodují pouze v případech, kdy tak výslovně stanoví zákon. Pokud zákon výslovně nestanoví jinak, musí mít usnesení stejné obsahové náležitosti, jako rozhodnutí.

Usnesení se rovněž oznamuje stejným způsobem jako rozhodnutí (§ 72). Proto je zpravidla nezbytné doručit účastníkům řízení písemné vyhotovení usnesení (pokud se nevzdali nároku na doručení písemného vyhotovení rozhodnutí podle § 72 odst. 3). Výjimkou jsou usnesení, o kterých správní řád výslovně stanoví, že se pouze poznamenávají do spisu. Jedná se o usnesení:

 • týkající se postoupení věci pro věcnou nebo místní nepříslušnost (§ 12);
 • o odmítnutí provést dožádaný úkon v řízení pro jeho rozpor se zákonem (§ 13 odst. 4);
 • kterým se určuje jiná úřední osoba k provádění řízení za úřední osobu vyloučenou z důvodu podjatosti (§ 14 odst. 4);
 • o jiných opravách protokolu, než jsou zřejmé nesprávnosti (§ 18 odst. 6);
 • o návrhu účastníka, aby ústní jednání bylo veřejné (§ 49 odst. 4);
 • o zastavení řízení vedeného z moci úřední pro překážku Litispendence je překážka zahájeného řízení spočívající v tom, že o téže věci nemá probíhat současně několik řízení. Řízením o téže věci se rozumí řízení o tomtéž nároku, mezi týmiž účastníky, na podkladě téhož skutkového děje.litispendence, nebo jestliže v řízení, ve kterém nemohou pokračovat právní nástupci, odpadl jeho důvod, zejména jestliže účastník zemřel nebo zanikl, anebo zanikla věc nebo právo, jehož se řízení týká (§ 66 odst. 2);
 • v případech, kdy se předem všichni účastníci vzdali práva na doručování písemných vyhotovení všech rozhodnutí v řízení (§ 72 odst. 3);
 • o zastavení řízení v případě, kdy byla účastníky vzata zpět všechna odvolání (§ 91 odst. 3);
 • o zastavení přezkumného řízení v případě, kdy správní orgán zjistí, že nebyl porušen právní předpis (§ 97 odst. 1);
 • o zastavení přezkumného řízení, pokud v jeho průběhu došlo k uplynutí 15 měsíců ode dne právní moci přezkoumávaného rozhodnutí (§ 97 odst. 2);
 • o spojení různých řízení (§ 140 odst. 1);
 • o vyloučení řízení o jednotlivých otázkách ze společného řízení (§ 140 odst. 3);
 • o opravě vad vyjádření, osvědčení nebo sdělení (§ 156 odst. 1).

Usnesením rozhodují správní orgány mimo jiné o otázkách (ne)příslušnosti. Jedná se zejména o usnesení o postoupení věci jinému orgánu pro svou věcnou nebo místní nepříslušnost (§ 12) nebo o usnesení, kterým společně nadřízený orgán určuje místně příslušný správní orgán (§ 11 odst. 2). Tato usnesení se oznamují též všem správním orgánům, kterých se týkají (§ 76 odst. 4). Usnesení o postoupení věci pro nepříslušnost se bezpochyby týká všech správních orgánů, které v řízení vystupují jako tzv. dotčené správní orgány. Jedná se o orgány, o kterých to stanoví zvláštní zákon, správní orgány a jiné orgány veřejné moci příslušné k vydání závazného stanoviska (§ 149 odst. 1) nebo podkladového vyjádření a také územní samosprávné celky, jestliže se věc týká práva územního samosprávného celku na samosprávu (§ 136).

Zásadní odlišnosti oproti rozhodnutí stanoví správní řád pro odvolání proti usnesením. Proti usnesení se může odvolat účastník, jemuž se usnesení oznamuje. Proti usnesení, které se pouze poznamená do spisu, a proti usnesení, o němž to stanoví zákon, se nelze odvolat. Odvolání proti usnesení nemá odkladný účinek (§ 76 odst. 5).

2 komentáře

 1. dotaz: v testu je položená otázka – Je usnesení druh rozhodnutí?
  myslím si, že správná odpověď je NE

  • Andrea Kohoutková

   Dobrý den,

   Vaše odpověď bohužel není správná, usnesení druhem rozhodnutí je.
   Přeji pěkný den,
   Andrea Kohoutková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *