4.5.1.4  Vyhotovení rozhodnutí

Rozhodnutí se vyhotovuje zpravidla v písemné formě (má pak podobu veřejné listiny). V písemném vyhotovení rozhodnutí se uvede označení “rozhodnutí” nebo jiné označení stanovené zákonem. Písemné vyhotovení rozhodnutí dále musí obsahovat označení správního orgánu, který rozhodnutí vydal, číslo jednací, datum vyhotovení, otisk úředního razítka, jméno, příjmení, funkci nebo služební číslo a podpis oprávněné úřední osoby. Podpis oprávněné úřední osoby je na stejnopisu možno nahradit doložkou “vlastní rukou” nebo zkratkou “v. r.” u příjmení oprávněné úřední osoby a doložkou “Za správnost vyhotovení:” s uvedením jména, příjmení a podpisu úřední osoby, která odpovídá za písemné vyhotovení rozhodnutí (§ 69 odst. 1).

V písemném vyhotovení rozhodnutí se dále uvedou jména a příjmení všech účastníků (§ 69 odst. 2). Zde je nutno vyložit správní řád šířeji, protože mají být nepochybně uvedeni nejen účastníci jakožto fyzické osoby, ale také právnické osoby. U těch se ovšem neuvádí příjmení a jméno, ale název a sídlo. Na rozdíl od výroku, který obsahuje pouze účastníky, vůči kterým rozhodnutí přímo směřuje (účastníci podle § 27 odst. 1), musí být v písemném vyhotovení (mimo výrok) uveden kompletní seznam všech účastníků. To se týká také rozhodnutí zveřejňovaných veřejnou vyhláškou (§ 25). Znamená to, že i v případě řízení s velkým počtem účastníků musí všichni tito účastníci být správním orgánem v průběhu řízení identifikování a v rozhodnutí uvedeni, pokud ze zvláštního zákona nevyplývá něco jiného.

Správní řád počítá také v této části s možností vyhotovování a doručování rozhodnutí elektronicky. Pokud se má na žádost účastníka rozhodnutí doručit elektronicky, vyhotoví úřední osoba, která za písemné vyhotovení rozhodnutí odpovídá, jeho elektronickou verzi s tím, že na místě otisku úředního razítka vyjádří tuto skutečnost slovy “otisk úředního razítka” a dokument podepíše svým zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (§ 69 odst. 3).

V některých výslovně vyjmenovaných případech zákon připouští možnost, aby rozhodnutí bylo pouze ústně vyhlášeno. Jedná se zejména o usnesení, která se pouze poznamenávají do spisu a o rozhodnutí, u nichž se účastníci vzdali nároku na doručení písemného vyhotovení. V těchto případech se ústně vyhlásí celá výroková část takového rozhodnutí, podstatné části jeho odůvodnění a poučení o opravném prostředku. Do spisu se poté učiní záznam, který obsahuje výrokovou část, odůvodnění, datum vydání, číslo jednací, datum vyhotovení, otisk úředního razítka, jméno, příjmení, funkci nebo služební číslo a podpis oprávněné úřední osoby (§ 67 odst. 2).

Ústně vyhlášené rozhodnutí správní orgán potvrdí písemně, pokud účastník písemné potvrzení požaduje. Písemné potvrzení musí obsahovat všechny náležitosti jako písemné vyhotovení rozhodnutí (§ 67 odst. 3).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *