4.5.1.1  Výrok

Výrok musí být natolik určitý a srozumitelný, aby byl přezkoumatelný a vykonatelný. Obsahovou náležitostí je určení práv a povinností, stanovení podmínek a lhůty ke splnění povinností.

Pokud chce správní orgán vyloučit odkladný účinek podaných odvolání (§ 85 odst. 2), musí tak učinit rovněž ve výroku. Sám správní řád vylučuje odkladný účinek odvolání proti usnesením (§ 76 odst. 5), u nichž proto není třeba tuto skutečnost ve výroku uvádět.

Výroková část rozhodnutí může obsahovat jeden nebo více výroků. Dva výroky bude obsahovat např. rozhodnutí o uložení povinnosti uhradit pokutu a současně náklady řízení. Výrok může obsahovat vedlejší ustanovení. Typicky se bude jednat o podmínky, ze kterých je možné realizovat oprávnění, např. podmínky k rozhodnutí o umístění stavby podle § 39 stavebního zákona.

Součástí výroku musí být také seznam právních ustanovení, podle nichž bylo rozhodováno, a označení účastníků, kterým se přiznávají, mění či ruší práva, resp. ukládají, mění či ruší povinnosti (účastníci podle § 27 odst. 1). Fyzické osoby se označují údaji umožňujícími jejich identifikaci (jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu); právnické názvem a sídlem.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *