4.4.6  Podklady od jiných správních orgánů a předběžné otázky

Podklady od jiných správních orgánů jsou zejména vyjádření, souhlasy, stanoviska či povolení, jejichž pravomocným vydáním podmiňují zvláštní právní předpisy možnost rozhodnout v „hlavním“ řízení. Některá tato podkladová rozhodnutí mají sama podobu správního rozhodnutí, jiná jsou vydávána jako závazná stanoviska (§ 149) nebo jako vyjádření, osvědčení či sdělení (§ 154 a následující, dále viz kapitolu 6.1).

V některých případech dojde správní orgán k názoru, že před vydáním svého rozhodnutí musí jako podklad pro rozhodnutí opatřit správní akt jiného orgánu, současně však zjistí, že takový správní akt ještě nebyl vydán. Slovy správního řádu je nezbytné vyřešit tzv. předběžnou otázku, tedy situaci, kdy vydání rozhodnutí závisí na řešení otázky, již nepřísluší správnímu orgánu rozhodnout a o které nebylo dosud pravomocně rozhodnuto (§ 57). V takovém případě má správní orgán možnost:

  • sám dát podnět k zahájení řízení před příslušným správním orgánem nebo jiným orgánem veřejné moci; v případech stanovených zákonem je správní orgán povinen takový podnět dát;
  • vyzvat účastníka, popřípadě jinou osobu, aby podala žádost o zahájení řízení před příslušným správním orgánem nebo jiným orgánem veřejné moci ve lhůtě, kterou správní orgán určí;
  • učinit si o předmětné otázce sám úsudek; správní orgán si však nemůže učinit úsudek o tom, zda byl spáchán trestný čin, přestupek nebo jiný správní delikt a kdo za něj odpovídá, ani o otázkách osobního stavu.

Správní orgán nesmí ani v posledně jmenovaném případě měnit příslušnost. Znamená to, že je-li dána k rozhodnutí o předběžné otázce příslušnost jiného správního orgánu, nechá jej správní orgán rozhodující o meritu věci rozhodnout.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *