4.4.2  Důkaz ohledáním

Dalším výslovně upraveným důkazním prostředkem je ohledání věci (§ 54). Může se jednat o věc nemovitou (pozemek nebo stavbu) nebo movitou (jakékoliv další věci), jejichž fyzickou prohlídku považuje správní orgán za nezbytnou pro rozhodnutí ve věci. Vlastník nebo uživatel věci nebo ten, kdo má věc u sebe, je povinen předložit ji správnímu orgánu nebo strpět ohledání věci na místě.

O provádění důkazu ohledáním vydá správní orgán usnesení, jež se oznamuje pouze vlastníkovi nebo uživateli věci nebo tomu, kdo má věc u sebe.

Hrozí-li nebezpečí z prodlení, může správní orgán postupovat podle ustanovení upravujících zajištění důkazu před zahájením řízení (§ 138). To zejména znamená, že o ohledání jsou účastníci i další osoby (např. vlastník věci) informováni až dodatečně. Usnesení se v tomto případě oznamuje předem pouze osobám, které musí při provádění úkonu poskytnout osobní součinnost.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *