4.2  Společné řízení

Správní řád upravuje společné řízení v § 140. Podle něho může správní orgán spojit různá řízení, k nimž je příslušný, nebrání-li tomu povaha věci, účel řízení anebo ochrana práv nebo oprávněných zájmů účastníků. Učiní tak usnesením, které se poznamená do spisu.

Společné řízení se vede podle pravidel platných pro běžné řízení. Odlišnosti jsou stanoveny pro odvolací řízení. Jestliže jsou v odvolacím řízení příslušné různé odvolací orgány, vydává se více rozhodnutí s výroky, které je kompetentní přezkoumat pouze jeden odvolací orgán. Pokud se výroky takových společných rozhodnutí podmiňují, má odvolání proti rozhodnutí s podmiňujícím výrokem odkladný účinek i vůči rozhodnutí s navazujícím výrokem. Jestliže byla odvoláními napadena obě tato rozhodnutí (podmiňující i navazující) a nelze-li věc vyřídit Autoremedura je způsob vyřízení opravného prostředku (např. odvolání), kdy nápravu zjednává sám orgán, který původní rozhodnutí vydal, nikoliv orgán vyššího stupně. Obecně ji sám orgán může provést jen tehdy, vyhovuje-li plně podanému opravnému prostředku. Účelem autoremendury je umožnit rychlou nápravu vlastní chyby.autoremedurou, správní orgán prvního stupně řízení o odvolání proti navazujícímu rozhodnutí přeruší až do doby, než skončí řízení o odvolání proti rozhodnutí s podmiňujícím výrokem. Jestliže bylo odvoláním napadeno pouze rozhodnutí s podmiňujícím výrokem, nabývá rozhodnutí s navazujícím výrokem právní moci dnem nabytí právní moci rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí s podmiňujícím výrokem. Zrušení nebo změna rozhodnutí s podmiňujícím výrokem je však důvodem obnovy řízení.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *