Domov » Publikace » Transparentní samospráva » Správní řád vstříc občanům » 4  Správní řízení (formální)

4  Správní řízení (formální)

Správní řízení (formální) je takovým postup správního úřadu, jehož výsledkem je závazné rozhodnutí v konkrétní věci (například povolení nebo zákaz určité činnosti, uložení pokuty atd.). Postup správního orgánu je obecně upraven správním řádem (zákon č. 500/2004 Sb.). Jednotlivé zákony upravující konkrétní oblasti podléhající státní správě mohou upravit odchylné postupy (jako například různě dlouhé lhůty, koncentraci řízení, vymezení účastníků řízení atd.)

Správní řízení je zahájeno buď na základě žádosti nebo z vlastního podnětu správního úřadu. V případě podání žádosti je řízení zahájeno doručením dostatečně určité žádosti správnímu úřadu. V případě, že se jedná o řízení z vlastního podnětu, je řízení zahájeno učiněním prvního úkonu v řízení vůči (některému) účastníkovi.

Jednou z prvních povinností správního úřadu je povinnost informovat účastníky řízení o tom, že bylo zahájeno. To znamená buď je informovat o tom, že žadatel podal žádost anebo že správní úřad zahájil řízení sám, tj. že učinil nějaký úkon vůči některému účastníkovi.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *