3.8.4  Výpisy a kopie spisu

S právem nahlížet do spisu je podle § 38 odst. 4 správního řádu spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části. Toto právo mají jak účastníci řízení, tak další osoby, pokud jim správní orgán za podmínek podle § 38 odst. 2 nahlédnutí do spisu umožnil. Správní řád tedy výslovně zakotvuje právo na pořízení kopií.

Právo na pořízení kopií se týká celého spisu (kromě výjimek týkající se utajovaných skutečností), včetně příloh a soupisu jeho částí. Správní orgán umožní bezplatné pořízení kopií vlastními technickými prostředky účastníka či jiné oprávněné osoby (například digitálním fotoaparátem). Pořízení kopií správním orgánem podléhá poplatkové povinnosti podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, Položky 3 a) Přílohy tohoto zákona. Od tohoto správního poplatku jsou osvobozeny nadace a nadační fondy, občanská sdružení, odborové organizace a obecně prospěšné společnosti, založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociální péče, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany památek, souvisí-li prováděný úkon s činností, pro niž byly tyto subjekty založeny. Pro účely vedení Seznamu ochrany přírody je od poplatku podle písmene a) této položky osvobozena Agentura ochrany přírody a krajiny.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *