3.8.3  Nahlížení do spisu

Mezi nejdůležitější procesní práva účastníka řízení patří právo nahlížet do spisu. Bez znalosti spisu se nemůže účastník úplně vyjádřit ke všem zjištěným skutečnostem a úřad nemá úplný podklad k nestrannému a objektivnímu rozhodnutí.

K nahlédnutí je úřad povinen předložit kompletní spis se všemi přílohami a soupisem všech jeho součástí (§ 17 odst. 1 zákona). Zákon neříká, že by právo účastníka nahlížet do spisu bylo omezeno jen na některé dny anebo že by mohlo být zúženo na základě libovůle úřadu stanovením „dnů, kdy je možno nahlížet“ (organizační řád je podzákonný vnitřní předpis, kterým nemůže být měněn zákon). O umožnění nahlédnutí do spisu mohou tedy účastníci a jejich zástupci žádat po celou pracovní dobu správního orgánu a kterýkoli pracovní den (neměli by tedy být odmítáni s odkazem na „úřední hodiny“, nepřítomnost příslušné úřední osoby nebo na nutnost předchozí domluvy na termínu nahlížení). Totéž platí za níže uvedených podmínek i pro další osoby. O nahlédnutí jakékoli osoby do spisu pořídí správní orgán záznam, který do spisu založí.

Jiným osobám než účastníkům a jejich zástupcům umožní správní orgán podle § 38 odst. 2 nahlédnout do spisu pouze tehdy, prokáží-li právní zájem nebo jiný vážný důvod a nebude-li tím porušeno právo některého z účastníků, popřípadě dalších dotčených osob anebo veřejný zájem. Zda jsou tyto „pozitivní“ a „negativní“ podmínky pro umožnění nahlížení do spisu jiným osobám než účastníkům a jejich zástupcům naplněny nebo ne, musí na základě výkladu uvedených (neurčitých) pojmů v kontextu konkrétních okolností jednotlivého případu posoudit správní orgán. Osoba která o nahlédnutí do spisu žádá by měla ve své (ústní nebo písemné) žádosti o nahlédnutí do spisu uvést, v čem spočívá její právní zájem či jaký má pro nahlédnutí jiný vážný důvod. Povinnost prokázat jednu z těchto dvou skutečností je na osobě, která o nahlédnutí do spisu žádá. Pokud žádné argumenty v tomto směru ani na výzvu správního orgánu neuvede, správní orgán jí nahlédnout do spisu neumožní.

Právní zájem osoby odlišné od účastníka řízení může vycházet například z potřeby získat informace (opatřit si podklady) pro jiné řízení, ať již správní nebo soudní. Jiným vážným důvodem může být v podstatě cokoli, co osoba žádající o nahlédnutí do spisu uvede a správní orgán (příslušná úřední osoba) za závažný důvod uzná. V úvahu přicházejí jak důvody „soukromé“ (například snaha identifikovat blízkou osobu), tak „veřejné“ (snaha získat informace o záležitostech veřejného zájmu, například o nakládání s prostředky z veřejných rozpočtů). Pokud se osoba, která se nahlédnutí do spisu domáhá, považuje ve smyslu § 2 odst. 3 správního řádu za „dotčenou osobu“, byť není účastníkem, může na podporu svého požadavku argumentovat i zněním § 4 odst. 4, podle něhož správní orgán umožní dotčeným osobám uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy.

Právem účastníka nebo jiné dotčené osoby, z důvodu jehož ochrany by mohlo být nahlédnutí do spisu odepřeno, by mohlo být zejména právo na ochranu soukromí, resp. osobních údajů.

Pokud správní orgán v případě, na nějž se § 38 správního řádu vztahuje, nahlédnutí do spisu odepře, vydá o tom podle § 38 odst. 5 správního řádu usnesení, které oznámí pouze osobě, která o možnost nahlédnutí do spisu požádala. Pouze tato osoba se tedy může proti tomuto usnesení odvolat. Odvolání nemá odkladný účinek, tedy až do případného zrušení usnesení odvolacím orgánem nemůže osoba, která o to požádala, do spisu nahlížet.

Správní orgán může zřídit místnost, kde jsou spisy ukládány podle určitého řádu (tzv. „spisovnu“) a u ní místo pro účastníky, kde do spisů mohou nahlížet. Odpadnou tak případy, kdy účastník přijde na úřad a dozví se, že nahlížet nemůže, protože příslušný referent je na obědě, nemocný, na dovolené apod., a nikdo jiný neví, kam spis uložil, a v rozporu se zákonem je tak upřeno právo nahlížet do spisu. Zároveň nebude účastník nucen nahlížet do spisu na kraji referentova stolu již tak přeplněného počítačem, jinými spisy, svačinou a dalším.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *