3.8  Úkony účastníků řízení

3.8.1  Návrhy důkazů a další návrhy

Podle § 36 odst. 1 správního řádu jsou účastníci oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí, nestanoví–li zvláštní zákon jinak nebo pokud správní orgán usnesením nestanoví pro návrhy účastníků lhůtu. Usnesení o stanovení lhůty musí být doručeno všem účastníkům řízení. Může být zdůvodněno potřebou zabránit zbytečnému protahování řízení a dodržet zákonem stanovené lhůty pro vydání rozhodnutí (§ 71), resp. zásadou procesní ekonomie. Lhůta musí být „přiměřená“ a jejím určením nesmí být ohrožen účel řízení ani porušena rovnost účastníků. Není tedy možné stanovit tak krátkou lhůtu, aby v jejím rámci nebylo možné se dostatečně seznámit s předmětem řízení a důkazy navrhnout. Rovněž tak není možné stanovit k těmto úkonům různým účastníkům různě dlouhé lhůty, není-li to odůvodněno zvláštními okolnostmi. Lhůta k návrhům důkazů a dalším procesním návrhům nesmí být kratší, než lhůta pro vyjádření k podkladům rozhodnutí podle § 36 odst. 3.

Spornou otázkou je, zda správní orgán musí či nemusí přihlížet i k návrhům uplatněným po stanovené lhůtě. Na rozdíl od předpisů, které výslovně stanoví, že k podáním a návrhům uplatněným po určité lhůtě se nepřihlíží, § 36 odst. 1 správního řádu takovouto výslovnou formulaci neobsahuje. V každém případě musí správní orgán přihlédnout k návrhům a jiným podáním, uplatněným po lhůtě (a to i v případě zákonem stanovené koncentrace), pokud se týkají porušení právního předpisu, jímž by se musel zabývat i z úřední povinnosti.

Kdykoli v průběhu řízení mají účastníci právo vyjádřit své stanovisko k projednávané věci, tedy názor na to, jak má správní orgán rozhodnout, například zda má či nemá vydat povolení k určité činnosti, jaké má stanovit podmínky, jaké okolnosti má vzít při rozhodování v úvahu a podobně. Mohou se samozřejmě vyjadřovat i ke stanoviskům ostatních účastníků.

V této souvislosti správní řád v § 36 odst. 2 stanoví, že správní orgán je povinen poskytnout účastníkům informace o řízení, pokud o to požádají a nestanoví-li zvláštní zákon jinak. Informace poskytuje správní orgán písemně, pokud účastník výslovně neprohlásí, že mu stačí informace ústní. Za poskytnutí informace podle tohoto ustanovení nelze považovat pouhý odkaz na možnost nahlédnutí do spisu. Jde o speciální úpravu ve vztahu k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *