3.7.4  Společná ustanovení o zastoupení

Pro všechny případy zastoupení (tj. zákonným zástupcem, opatrovníkem i zmocněncem na základě plné moci) platí, že zástupce vždy jedná „přímo“ jménem zastoupeného účastníka. Z úkonů zástupce v rámci řízení tedy vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému. Tomu musí odpovídat i náležitosti písemných podání činěných zástupcem: údaje uvedené v § 37 odst. 2 se musí týkat zastoupeného účastníka, zástupce podání pouze podepisuje (vhodné je k podpisu uvést slova „v zastoupení“).

Pokud má účastník zástupce, doručují se jemu určené písemnosti pouze tomuto zástupci (§ 34 odst.2). Výjimkou je pouze případ, kdy má zastoupený něco v řízení osobně vykonat, například dostavit se k výslechu či místnímu šetření. Pouze v tomto případě se písemnost doručí účastníkovi i jeho zástupci. Pro účinky úkonu spojené s doručením, zejména pro počítání lhůt (například k vyjádření k podkladům rozhodnutí podle § 36 odst. 3, k odvolání podle § 83 odst. 1), je vždy rozhodné doručení zástupci. Pokud správní orgán doručí písemnost účastníkovi, a nikoli jeho zástupci, není písemnost ve smyslu § 19 a následujících správního řádu doručena a nenastávají ani žádné důsledky s doručením spojené.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *