3.7.3  Zmocněnec

V jakékoliv fázi řízení si může účastník řízení zvolit zmocněnce. Volba je právně vyjádřena v plné moci, a to buď v písemné formě nebo ústně udělené do protokolu. Vztah mezi zastoupeným a zmocněncem založený na základě plné moci se řídí ustanoveními § 31 – 33b občanského zákoníku. Podpisy pod plnou mocí nemusí být úředně ověřeny.

V téže věci lze mít současně pouze jednoho zmocněnce, z čehož vyplývá, že později udělená plná moci ruší plnou moc dřívější.

Zmocnění může být podle § 33 odst. 2 uděleno v různém rozsahu, a to:

  • pro určitý úkon nebo skupinu úkonů (například pro nahlédnutí do spisu či účast na ústním jednání) nebo pro určitou část (fázi) řízení (například pro řízení o odvolání);
  • pro celé řízení (do nabytí právní moci rozhodnutí);
  • pro neurčitý počet řízení s  určitým předmětem, která budou zahájena v budoucnu (například veškerá řízení, týkající se povolení určitého záměru nebo veškerá řízení o přestupcích zmocnitele). V tomto případě musí být podpis zmocnitele na plné moci úředně ověřen a plná moc musí být před zahájením řízení, v němž se má použít, uložena u věcně příslušného správního orgánu nebo zde udělena do protokolu;
  • případně v jiném rozsahu na základě zvláštního zákona.

V pochybnostech o rozsahu zastoupení podle § 34 odst. 3 platí, že zmocněnec je oprávněn vystupovat jménem zastoupeného v celém řízení.

Zmocněnec může zmocnit další osobu, aby místo něho za účastníka jednala, jen je-li to v plné moci výslovně dovoleno. Jinak nejsou úkony takto zmocněné „další osoby“ přípustné a platné. Zákaz dalšího zmocnění bez výslovného dovolení v plné moci neplatí v případech, kdy tento postup výslovně umožňuje zvláštní předpis, například zákon o advokacii. V takovém případě naopak nelze právo zmocněnce nechat se zastupovat další osobou v plné moci vyloučit.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *