3.3.1  Právo na příznivé životní prostředí

Významným právem, které bývá velmi často dotčeno v různých řízeních, je právo na příznivé životní prostředí (čl. 35 Listiny).

Pro velký okruh správních řízení dotýkajících se práva na příznivé životní prostředí je obecným předpisem aplikovatelným při vymezování okruhu účastníků Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí vyhlášená pod č. 124/2004 Sb.m.s. je nazývána jako „Aarhuská úmluva“, neboť byla v roce 1998 podepsána v dánském městě jménem Aarhus. Česká republika se tohoto jednání účastnila a úmluvu na místě i podepsala, parlament ji však ratifikoval až v roce 2004.Aarhuská úmluva. Ta zavádí ve svém článku č. 2 odst. 5 definici dotčené veřejnosti. Jelikož je tato definice přímo aplikovatelná (viz správní řád § 2 odstavec 1 poslední větu), každý, kdo patří mezi dotčenou veřejnost podle definice zavedené touto úmluvu, je proto účastníkem správního řízení podle ustanovení § 27 odstavce 2 (není-li účastníkem už podle § 27 odstavce 1).

S ohledem na rozsah dotčené veřejnosti podle Aarhuské úmluvy budou řízení, dotýkající se práva na příznivé životní prostředí, prakticky vždy řízeními s „velkým počtem účastníků“ (jak je definováno v § 144 správního řádu, dále viz kapitolu 3.9).

Definice „dotčené veřejnosti“ podle Aarhuské úmluvy zahrnuje dvě rozdílné skupiny veřejnosti. Dotčenou veřejností jsou

  • lidé, jejichž životní prostředí může být dotčeno, neboli jsou nebo mohou být ovlivněni environmentálním rozhodováním; jsou to například ti, kteří bydlí v okolí nějakého provozu, a to bez ohledu na to, jestli jsou jen nájemníky anebo jim nemovitost patří; jedná se tedy o širší vymezení oproti například stavebnímu zákonu;
  • a osoby, které mají zájem na výsledku rozhodování ve věcech životního prostředí, neboli mají na daném environmentálním rozhodování určitý zájem, přičemž u ekologických nevládních neziskových organizací se tento zájem předpokládá, a to bez ohledu na jejich sídlo (ornitolog z Brna má zájem na ochraně sokola stěhovavého v Labských pískovcích).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *