3.3  Dotčená práva

Jak už bylo napsáno, podle ustanovení § 27 odst. 2 je účastníkem osoba, která může být přímo dotčena ve svých právech nebo povinnostech. Dotčena přitom mohou být i práva vcelku vzdálená druhu práv výslovně zasažených výrokem rozhodnutí. Například povolením stavby (tj. vznikem práva stavby) na jednom pozemku může být dotčeno vlastnické právo k jinému pozemku; povolením provozu chemické výroby bude dotčeno právo na příznivé životní prostředí okolních obyvatel; nařízením určitého režimu vstupu veřejnosti na dané místo může být zasaženo právo shromažďovací atd. Práva dotčená rozhodnutím mohou být širokého spektra, proto „rezortní“ přístup při posuzování přímo dotčených práv, případně jejich zužující výklad, je porušením práva na spravedlivý proces.

Ustanovení § 172 odstavce 5 správního řádu dává určitý procesní postup (podání námitky) jen k obraně vlastnického práva a ostatní práva ignoruje, neboli nechává je na uvážení správního orgánu. Toto znění je však podle některých právních výkladů v rozporu s ústavním pořádkem, neboť se v případě procesního předpisu jedná o nepřípustné zvýhodnění jen jednoto druhu hmotného práva. Správní orgán by proto měl určit, že i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být dotčeny opatřením obecné povahy, tedy nejen vlastníci, mohou podat proti návrhu své námitky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *