Domov » Publikace » Transparentní samospráva » Správní řád vstříc občanům » 3  Účastníci správního řízení

3  Účastníci správního řízení

3.1  Obecná definice účastníka

Účastníkem řízení má být každý, o jehož právech se rozhoduje anebo jehož práva mohou být vydaným rozhodnutím i nepřímo dotčena (jedná se o realizaci práva na spravedlivý proces podle čl. 36 Listiny základních práv a svobod). Účastník má procesní práva, zejména může v řízení aktivně vystupovat, vyjadřovat své názory, navrhovat důkazy, případně se proti rozhodnutí odvolat a další. Základní vymezení účastníků řízení je obsaženo v § 27 správního řádu.

V případě, že se jedná o řízení zahájené z moci úřední, jsou účastníky

  • osoby, jimž má rozhodnutí založit, změnit nebo zrušit právo anebo povinnost nebo prohlásit, že právo nebo povinnost mají anebo nemají (§ 27 odstavec 1 písmeno b)
  • a další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech (§ 27 odstavec 2).

Tedy je zde zřetelné rozlišení na osoby, jejichž práva (povinnosti) se bude výrok rozhodnutí týkat výslovně, a na osoby, jejichž práva budou dotčena zprostředkovaně, tj. nebude do nich zasahováno přímo (výslovně) výrokem, nebo je nebude deklarovat.

Podobně je tomu v případě řízení zahájeného na základě žádosti, v němž je podle správního řádu účastníkem

  • žadatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odstavec 1 písmeno a)
  • a opět další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech (§ 27 odstavec 2).

V tomto případě lze u žadatele (a osob s ním ve „společenství práv“) jen výkladem dovodit, že se jedná o osobu, jejíž práva (povinnosti) se bude výrok výslovně týkat. Možný je i výklad, že žadatelem je osoba, která požaduje, aby správní orgán někomu jinému stanovil povinnost.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *