2.4  Poučení účastníkům

Vzhledem k tomu, že většina lidí se účastní správního řízení v určité oblasti veřejné správy jen sporadicky, nelze u nich předpokládat podrobnou znalost této speciální právní úpravy. Česká republika se deklaruje jako právní stát respektující práva (tudíž nezneužívající jejich neznalosti) a veřejná správa je pak službou veřejnosti (§ 4 odst. 1). Z tohoto důvodu je zakotvena poučovací povinnost správních orgánů. Podle ustanovení § 4 odstavce 2 správního řádu „Správní orgán v souvislosti se svým úkonem poskytne dotčené osobě přiměřené poučení o jejích právech a povinnostech, je-li to vzhledem k povaze úkonu a osobním poměrům dotčené osoby potřebné.“

Poskytnutí dostatečného poučení, často předpřipraveného na vzorech písemností, není skoro žádnou zátěží pro správní orgán: vhodné je proto širší naplňování poučovací povinnosti bez zbytečného rozlišování mezi účastníky (aplikace zásady rovnosti). Těžko lze správně odhadnout „osobní poměry“ navíc vzhledem k „povaze úkonu“ a podle toho dávkovat „přiměřené poučení“. Účastník, který by pak byl poučen méně než jiný u téhož úkonu, mohl by toto připisovat nerovnému zacházení vyvolanému snahou poškodit méně poučeného účastníka anebo zvýhodnit jiného.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *