2.3.3  Doručování veřejnou vyhláškou

Doručování veřejnou vyhláškou je možné jen v zákonem výslovně uvedených případech (§ 25 odstavec 1). Jedná se o doručování

  • osobám neznámého pobytu (nebo sídla),
  • osobám, kterým se prokazatelně nedaří doručovat,
  • osobám, které nejsou známy
  • v dalších případech, kdy to zákon výslovně stanoví, například oznámení pozbytí právní moci či vykonatelnosti (§ 75 odstavec 3), usnesení, kterým se řeší nečinnost (§ 80 odstavec 6), změna příslušnosti (§ 131 odstavec 7), v případě rozhodování o opatření obecné povahy (část šestá zákona) a také v řízení s velkým počtem účastníků (§ 144).

V případě, že je účastníků “velké množství” (§ 144, dále viz kapitolu 3.9), doručuje se veřejnou vyhláškou všem účastníkům, s výjimkou písemností, které se doručují do vlastních rukou (§ 144 odstavec 6 odkazující na § 19 odstavec 4/předvolání a rozhodnutí/), ale to jen známým účastníkům podle § 27 odstavce 1.

Z dikce ustanovení § 144 odstavce 6 vyplývá, že toto ustanovení je speciálním vůči ustanovení § 59. A z jazykového výkladu pak vyplývá, že účastníkům podle § 27 odstavce 2 by se mělo veřejnou vyhláškou doručovat i předvolání (§ 59). Zákon je v této části natolik překombinovaný, až se stává nesmyslným: vydáním předvolání se totiž předvolávanému účastníkovi stanoví povinnost dostavit se k učinění nějakého úkonu. Doručovat veřejnou vyhláškou písemnost, kterou se stanoví povinnost, v případě, že osoba, které se tato povinnost týká, je správnímu orgánu známa, je v rozporu se zásadou součinnosti (§ 4 odst. 3 a 4). Není povinností lidí, aby pravidelně sledovali úřední desku.

V případě, že by byl předvoláván jen jeden účastník (svědek), ostatní účastníci ne, a tomuto jednomu účastníkovi by bylo předvolání doručováno veřejnou vyhláškou (z důvodu, že se jedná o řízení o velkém počtu účastníků), oprávněně by mohlo být takové jednání správního orgánu považováno za šikanu.

V případě doručování veřejnou vyhláškou je potřeba dbát na řádné vyvěšení celé písemnosti. Jestliže je vyvěšena jen první a poslední strana a ostatní jsou zakryty, není písemnost vyvěšena a nenastanou tak právní účinky s vyvěšením spojené. V současnosti, kdy vlastní čím dál tím více lidí digitální fotoaparát, a tedy fotí s téměř nulovými náklady, je pravděpodobné, že takovéto „nevyvěšení“ si dotčená osoba v případě zájmu na věci zdokumentuje.

Podobně stanoví-li zákon lhůtu, po kterou má být písemnost vyvěšena, musí být vyvěšena po celou dobu této lhůty. Jestliže je tedy písemnost svěšena z úřední desky v poslední den lhůty, pak nebyla vyvěšena po celou stanovenou lhůtu (den končí půlnocí) a nemohou nastat právní účinky spojené s vyvěšením písemnosti.

Dále je potřeba připomenout, že úřední deska má být podle ustanovení § 26 odst. 1 přístupná komukoli nepřetržitě po 24 hodin celý týden (což mnoho správních orgánů dosud nesplňuje).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *