1.5  Zásady

Krom toho, že jsou základní zásady dány v ustanoveních § 2 až 8 správního řádu, je nutno aplikovat i zásady obsažené v jiných zákonech nebo mezinárodních smlouvách (viz § 2 odstavec 1 poslední větu správního řádu). Přímo aplikovatelná jsou ta ustanovení mezinárodních smluv, která přímo definují určité pojmy anebo kladou určité požadavky na činnost orgánů veřejné moci1. V případě jiných zákonů se jedná například o Listinu základních práv a svobod, která je předpisem vyšší právní síly a jejíž některé požadavky se překrývají se zásadami stanovenými správním řádem. Správní řád de facto provádí Listinu, a tudíž Listina je základním vodítkem pro jeho výklad a správním řádem stanovené zásady nelze vykládat v rozporu s Listinou nebo tak, že by požadavek Listiny byl obcházen.

Z mezinárodních smluv se jedná například o Aarhuskou úmluvu. Ta ustanovuje mimo jiné zásadu „součinnosti“ (čl. 3 odst. 2 Úmluvy) nebo nediskriminace cizinců ve věcech ochrany životního prostředí (čl. 3 odst. 9 Úmluvy). Vedle zásad definuje úmluva i tzv. „dotčenou veřejnost“ (v článku 2 odstavci 5). Tato definice se také přímo použije při určování okruhu účastníků řízení (viz kapitola 4). Každý, kdo patří mezi dotčenou veřejnost podle definice zavedené touto úmluvu, je proto účastníkem správního řízení podle ustanovení § 27 odstavce 2 správního řádu (není-li účastníkem už podle § 27 odstavce 1).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *